Red Hat presadzuje štandardizáciu Linuxu pre 64-bitové servery ARM

Spo­loč­nosť vy­tvo­ri­la ver­ziu ope­rač­né­ho sys­té­mu Li­nux, kto­rú mož­no pou­ží­vať na test pro­ce­so­rov a har­dvé­ru pos­ta­ve­né­ho na 64-bi­to­vej ar­chi­tek­tú­re ARMv8-A.

No­vá li­nuxová dis­tri­bú­cia je za­lo­že­ná na plat­for­me Red Hat En­terpri­se Li­nux (RHEL) a je sú­čas­ťou par­tner­ské­ho prog­ra­mu, kto­rý Red Hat spus­til v stre­du pre po­ten­ciál­nych vý­rob­cov har­dvé­ru s ar­chi­tek­tú­rou ARM.

„Ne­ho­vo­rí­me to­mu RHEL, ale ide o funkč­ný, ne­pod­po­ro­va­ný ope­rač­ný sys­tém, ur­če­ný na vý­vo­jár­ske ak­ti­vi­ty na­šich par­tne­rov," vy­svet­lil Mark Cog­gin z fir­my Red Hat. Red Hat sa po­mo­cou no­vé­ho pro­jek­tu sna­ží har­dvé­ro­vých ​​vý­rob­cov pri­nú­tiť na vy­tvo­re­nie štan­dar­dnej im­ple­men­tá­cie špe­ci­fi­ká­cie ARMv8-A. Spo­loč­nosť ARM vlas­tné pro­ce­so­ry ne­vy­rá­ba, na­mies­to to­ho pre­dá­va li­cen­cie svo­jich návr­hov tre­tím stra­nám.

Štan­dar­dnou im­ple­men­tá­ciou sa ro­zu­mie stav, keď si spot­re­bi­te­lia bu­dú môcť server­y ARMv8-A kú­piť od aké­ho­koľ­vek vý­rob­cu a bu­dú mať pri­tom is­to­tu, že ich 64-bi­to­vý ope­rač­ný sys­tém a sof­tvér bu­dú fun­go­vať bez oh­ľa­du na to, kto vy­ro­bil server­ov­ý pro­ce­sor.

„Chce­me sa vy­hnúť sta­vu, keď na spus­te­nie ARM-ovej im­ple­men­tá­cie od AMD pot­re­bu­je­te jed­nu li­nuxovú dis­tri­bú­ciu a na spus­te­nie im­ple­men­tá­cie od Broad­co­mu za­se inú," ozná­mil Cog­gin. K rých­lej­šej štan­dar­di­zá­cii pris­pe­li aj špe­ci­fi­ká­cia Server Ba­se Sys­tem Ar­chi­tec­tu­re a špe­ci­fi­ká­cie od or­ga­ni­zá­cie Li­na­ri En­terpri­se Group. Ne­po­me­no­va­ná dis­tri­bú­cia od fir­my Red Hat pou­ží­va obe.

Red Hat ve­rí, že svo­ji­mi ak­ti­vi­ta­mi ov­plyv­ní nie­len vý­rob­cov pro­ce­so­rov, ale aj tvor­cov har­dvé­ru a ori­gi­nál­ne­ho vy­ba­ve­nia. Za­tiaľ zís­kal pod­po­ru od spo­loč­nos­tí Ad­van­ced Mic­ro De­vi­ces, Ame­ri­can Me­gat­rends, Ap­plied­Mic­ro, Broad­com, Ca­vium, Dell a Hewlett-Pac­kard.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter