Samsung odložil uvedenie smartfónu s operačným systémom Tizen

Sam­sung od­kla­dá uve­de­nie te­le­fó­nov s ope­rač­ným sys­té­mom Ti­zen, kto­rých pre­daj sa mal za­čať v Rus­ku. Spo­loč­nosť vraj pot­re­bu­je viac ča­su na roz­voj tej­to mo­bil­nej plat­for­my a na „ďal­šie po­sil­ne­nie eko­sys­té­mu Ti­zen", aby mo­hol lep­šie kon­ku­ro­vať iOS a An­droi­du.

Sam­sung už dlh­šie pou­ží­va vo svo­jich mo­bil­ných za­ria­de­niach plat­for­mu An­droid, ale už nie­koľ­ko ro­kov pra­cu­je na vlas­tnom ope­rač­nom sys­té­me. Fir­ma plá­nu­je vy­bu­do­vať no­vý eko­sys­tém za­ria­de­ní s Ti­ze­nom, sia­ha­jú­ci od smart ho­di­niek cez tab­le­ty, te­le­ví­zo­ry a do­má­ce spot­re­bi­če až po in­te­li­gen­tné dve­ro­vé zá­mky.

Ti­zen už bol pou­ži­tý v in­te­li­gen­tných ho­din­kách Gear a nie­koľ­kých fo­toa­pa­rá­toch. Uve­de­nie smar­tfó­nu s Ti­ze­nom sa oča­ká­va­lo v tre­ťom štvrťro­ku, no Sam­sung eš­te nie je prip­ra­ve­ný na spus­te­nie pre­da­ja. Neuvie­dol sí­ce ni­ja­ký ďal­ší ter­mín, no oča­ká­va sa, že sa tak sta­ne pred kon­com toh­to ro­ka.

Pr­vý smar­tfón s Ti­ze­nom Sam­sung Z bol pred­sta­ve­ný na vý­vo­jár­skej kon­fe­ren­cii mi­nu­lý me­siac. Mal 4,8-pal­co­vý dis­plej s vy­so­kým roz­lí­še­ním a sní­mač od­tlač­kov pr­stov. Vý­ba­vou bol na po­me­dzí sú­čas­ných te­le­fó­nov stred­nej a vy­ššej trie­dy. Iš­lo však len o pro­to­typ.

Zdroj: tech­ti­mes.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter