Čo všetko prinesie aktualizácia GDR 1 pre Windows Phone 8.1?

Krát­ko po tom, čo sme vás in­for­mo­va­li o pr­vej prip­ra­vo­va­nej ak­tua­li­zá­cii pre Win­dows Pho­ne 8.1, ju Mic­ro­soft ofi­ciál­ne potvr­dil. Pred­sta­vil pri tom zá­klad­né fun­kcie, kto­ré ak­tua­li­zá­cia pri­ne­sie, ako aj plá­ny jej sprís­tup­ne­nia pou­ží­va­te­ľom.

GDR 1 ale­bo jed­no­du­cho Up­da­te 1 bu­de, pri­ro­dze­ne, ove­ľa men­ší v po­rov­na­ní s ak­tua­li­zá­ciou na Win­dows Pho­ne 8.1, zná­mou ako Lu­mia Cyan. Na­priek to­mu dos­ta­nú pou­ží­va­te­lia nie­koľ­ko prak­tic­kých zlep­še­ní, kto­ré im sprí­jem­nia prá­cu so za­ria­de­ním.

Zrej­me pre Slo­vá­ka naj­dô­le­ži­tej­šia no­vin­ka bu­de mož­nosť vy­tvá­ra­nia prie­čin­kov na plo­che. To bu­de mož­né jed­no­du­chým pre­su­nu­tím dvoch (a via­ce­rých) dlaž­díc na se­ba. Zjed­no­du­ší sa tak or­ga­ni­zá­cia jed­not­li­vých po­lo­žiek na do­má­cej ob­ra­zov­ke.

Úpra­vou prej­dú aj SMS kon­ver­zá­cie, kto­ré dos­ta­nú no­vé mož­nos­ti pri sprá­ve. Pri­bud­nú aj no­vé štan­dar­dy pre Blue­tooth, kto­ré me­dziiným pos­lú­žia aj na ko­mu­ni­ká­ciu s iný­mi, napr. „no­si­teľ­ný­mi" za­ria­de­nia­mi. No­vin­kou bu­de aj pod­po­ra in­te­li­gen­tných kry­tov, aký poz­ná­me v po­do­be Dot View od HTC. Po­dob­né puz­dro by ma­lo pri­niesť aj no­vé za­ria­de­nie HTC, kto­ré by už ma­lo ak­tua­li­zá­ciu GDR 1 za­hŕňať v sof­tvé­ro­vej vý­ba­ve.

Sí­ce nie pre slo­ven­ský trh, no pre Win­dows Pho­ne je dô­le­ži­té roz­ší­re­nie vir­tuál­nej asis­ten­tky Cor­ta­na do no­vých re­gió­nov. Be­ta ver­ziu tej­to fun­kcie si vy­skú­ša­jú v Bri­tá­nii a Čí­ne. Al­fa ver­ziu pre zme­nu v In­dii, Ka­na­de a Aus­trá­lii. Pre kaž­dú kra­ji­nu bu­de Cor­ta­na na­vy­še pos­ky­to­vať špe­ci­fic­kej­šie in­for­má­cie, ako sú napr. pre Veľ­kú Bri­tá­niu vý­sled­ky fut­ba­lo­vej Pre­mier Lea­gue či zme­ny na bur­ze. Cor­ta­na pre Čí­nu na­vy­še dos­ta­ne špe­ciál­ny di­zajn. Kra­ji­ny s al­fa ver­ziou bu­dú spo­čiat­ku li­mi­to­va­né na ame­ric­kú a brit­skú ver­ziu, tak­že pre ne Cor­ta­na ne­bu­de úpl­ne ak­tua­li­zo­va­ná. Pos­led­né sprá­vy rov­na­ko uvá­dza­jú, že hlas Cor­ta­ny bu­de pre kaž­dý re­gión špe­ci­fic­ký. Úlo­hu Cor­ta­ny tak ďa­lej nep­re­vez­me napr. Jen Tay­lor, zná­ma ame­ric­ká da­bin­go­vá he­reč­ka, kto­rá pre­po­ži­ča­la svoj hlas Cor­ta­ne prá­ve na tom­to tr­hu.

Ok­rem vy­tvo­re­ných prie­čin­kov bu­de­te môcť po no­vom na plo­che náj­sť aj zlep­še­né ži­vé dlaž­di­ce pre Xbox Mu­sic a Win­dows Pho­ne Sto­re. Za­ují­ma­vá fun­kcia bu­de tzv. Apps Cor­ner. Je to fun­kcia po­dob­ná „det­ské­mu kú­ti­ku", kto­rá vám umož­ní spus­tiť na za­ria­de­ní len vop­red vy­bra­né ap­li­ká­cie. Ak te­da chce­te te­le­fón nie­ko­mu na chví­ľu po­ži­čať, dos­ta­ne sa len tam, kde mu to umož­ní­te. Tá­to fun­kcia je však z prak­tic­ké­ho hľa­dis­ka mie­re­ná naj­mä na pre­daj­cov a pred­vá­dzacie úče­ly, keď sa po­ten­ciál­ni zá­ujem­co­via na vý­sta­vách ale­bo v pre­daj­niach ne­dos­ta­nú zby­toč­ne „hl­bo­ko" do sys­té­mu…

Me­dzi ďal­šie zlep­še­nia pat­rí pod­po­ra nas­ta­ve­ní VPN pre sie­te Wi-Fi ale­bo pod­po­ra štan­dar­dov na rých­le na­bí­ja­nie, ako je Qual­comm Quick Char­ge 2.0. Tá­to fun­kcia za ur­či­tých pod­mie­nok umož­ní rých­lej­šie na­bí­ja­nie za­ria­de­niam s pro­ce­sor­mi tej­to znač­ky. Spät­ne tú­to fun­kciu dos­ta­ne Lu­mia 930 a 1520, no od­te­raz ju už bu­de pod­po­ro­vať kaž­dý no­vý smar­tfón so sys­té­mom Win­dows Pho­ne 8.1.

Mic­ro­soft sa sna­ží urý­chliť vy­dá­va­nie jed­not­li­vých ak­tua­li­zá­cii a GDR 1 je jas­ná de­monštrá­cia toh­to zá­me­ru. Ak si chce­te ak­tua­li­zá­ciu čo naj­skôr vy­skú­šať, mô­že­te tak uro­biť už v naj­bliž­ších dňoch, keď bu­de sprís­tup­ne­ná pros­tred­níc­tvom Pre­view for De­ve­lo­pers.

Me­dzi­tým sa zá­klad­ná ver­zia sys­té­mu Win­dows Pho­ne 8.1 dos­tá­va na čo­raz väč­šiu časť za­ria­de­ní. Po­čas toh­to me­sia­ca po­diel tej­to ver­zie sys­té­mu na tr­hu na­rás­tol už na 12 %. Na Slo­ven­sku je dos­tup­ná na všet­kých ver­ziách za­ria­de­ní Lu­mia 625 a 925. Pred pár dňa­mi ak­tua­li­zá­ciu dos­ta­la aj Lu­mia 1320 a mo­men­tál­ne ju ce­los­ve­to­vo dos­tá­va aj Lu­mia 1520, pre­to sa mô­že­me te­šiť na jej sko­ré potvr­de­nie aj na Slo­ven­sku.

Zdroj: Svet IT


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter