Nový LibreOffice 4.3 sa vyhlasuje za najlepší „nie microsoftovský" kancelársky balík na trhu.

Od od­de­le­nia pro­jek­tu Lib­reOf­fi­ce od Ope­nOf­fi­ce v ro­ku 2010 sa ten­to kan­ce­lár­sky ba­lík neus­tá­le zlep­šu­je a or­ga­ni­zá­cia The Do­cu­ment Foun­da­tion, kto­rá za Lib­reOf­fi­ce sto­jí, hr­do ozna­ču­je no­vo vy­da­nú ver­ziu 4.3 za naj­lep­ší „nie mic­ro­sof­tov­ský" kan­ce­lár­sky ba­lík na tr­hu.

Prav­dou v kaž­dom prí­pa­de je, že na roz­diel od ži­vo­ria­ce­ho Ope­nOf­fi­ce sa vy­ví­ja Lib­reOf­fi­ce znač­ne sviž­nej­ším tem­pom a pô­vod­né­mu pro­jek­tu preb­ral množ­stvo pou­ží­va­te­ľov.

Naj­dô­le­ži­tej­šie no­vin­ky v Lib­reOf­fi­ce 4.3

No­vá ver­zia Lib­reOf­fi­ce 4.3 pri­ná­ša množ­stvo uži­toč­ných zlep­še­ní a fun­kcií, kto­ré po­sú­va­jú ten­to open sour­ce kan­ce­lár­sky ba­lík opäť o krok ďa­lej. Vo väč­ši­ne prí­pa­dov nej­de o re­vo­lú­ciu, me­nia­cu za­uží­va­né zvy­ky (kto­rá sa, mi­mo­cho­dom, u pou­ží­va­te­ľov čas­to nes­tret­ne s po­cho­pe­ním - poz­ri napr. zme­ny, kto­ré uvá­dza Mic­ro­soft), ale skôr o evo­lú­ciu vo for­me zlep­šo­va­nia exis­tu­jú­cej po­do­by. Spo­meň­me na tom­to mies­te as­poň hlav­né no­vin­ky.

Inter­ope­ra­bi­li­ta do­ku­men­tov: Me­dzi hlav­né zlep­še­nia tre­ba za­po­čí­tať lep­šiu pod­po­ru Open XML od Mic­ro­sof­tu, naj­mä z hľa­dis­ka prá­ce s gra­fi­kou a fon­tmi, ďa­lej pod­po­ru 30 no­vých vzor­cov Exce­lu a ta­bu­liek a da­ta­báz MS Works. No­vo sú pod­po­ro­va­né aj for­má­ty sú­bo­rov pre Mac, ako nap­rík­lad Cla­risWorks, Cla­ris­Re­sol­ve, MacWorks, Su­per­Paint a ďal­šie.

In­tui­tív­nej­šia prá­ca s ta­buľ­ka­mi: Ta­buľ­ko­vý pro­ce­sor Calc te­raz umož­ňu­je vy­ko­ná­vať niek­to­ré ope­rá­cie ove­ľa in­tui­tív­nej­šie vďa­ka „ši­kov­né­mu" zvý­raz­ne­niu vzor­cov v bun­kách, zob­ra­zo­va­niu poč­tu vy­bra­tých riad­kov a stĺpcov v sta­vo­vej liš­te, ďa­lej vďa­ka mož­nos­ti za­čať edi­tá­ciu bun­ky s ob­sa­hom bun­ky nad ňou ale­bo pou­ží­va­teľ­ské­mu vý­be­ru mo­de­lov kon­ver­zie textov.

3D mo­de­ly v Im­press: Pre­zen­tač­ný prog­ram Im­press pri­dá­va na oži­ve­nie pre­zen­tá­cií pod­po­ru ani­mo­va­ných 3D mo­de­lov v no­vom for­má­te open gITF a ďa­lej úvod­nú pod­po­ru pre sú­bo­ry Colla­da a kmz, kto­ré vy­uží­va Goog­le Sket­chUp 3D Ware­hou­se. Tá­to fun­kcia je za­tiaľ pl­ne pod­po­ro­va­ná len vo ver­ziách Lib­reOf­fi­ce pre Win­dows a Li­nux.

Sprá­va poz­ná­mok: Znač­né­ho zlep­še­nia sa doč­ka­li poz­nám­ky vkla­da­né do do­ku­men­tu, kto­ré mô­žu byť lep­šie for­má­to­va­né, tla­če­né na kra­ji do­ku­men­tu a ta­kis­to im­por­to­va­né ale­bo expor­to­va­né. Na­vy­še sa pri poz­nám­kach do­siah­la inter­ope­ra­bi­li­ta v rám­ci for­má­tov ODF, DOC, OOXML a RTF, čo má zlep­šiť spo­lup­rá­cu na­prieč rôz­ny­mi plat­for­ma­mi kan­ce­lár­skych ba­lí­kov. Prá­ve to­to zlep­še­nie za­zna­me­ná asi naj­viac pou­ží­va­te­ľov a mô­že im po­môcť zlep­šiť ich pro­duk­ti­vi­tu.

Prá­ca s poz­nám­ka­mi me­dzi rôz­ny­mi for­mát­mi sú­bo­rov bo­la do­te­raz ob­vyk­le kom­pli­ko­va­ná, a te­da ide o vý­znam­ný krok vpred. Dô­le­ži­té ví­ťaz­stvo Lib­reOf­fi­ce je aj to, že Veľ­ká Bri­tá­nia ne­dáv­no uro­bi­la z for­má­tu ODF pred­vo­le­ný ofi­ciál­ny for­mát pre vlád­ne do­ku­men­ty, čo je pre The Do­cu­ment Foun­da­tion aj znač­ný zá­vä­zok pra­co­vať na zlep­še­ní svoj­ho sof­tvé­ru.

Me­dzi ďal­šie drob­né zlep­še­nia pat­rí pod­po­ra „monštruóz­nych" od­se­kov pre­sa­hu­jú­cich 65 000 zna­kov ale­bo zlep­še­nie tech­no­ló­gie prís­tup­nos­ti vo Win­dows. Za pos­led­né dva ro­ky sa vý­raz­ne skva­lit­nil aj ce­lý kód Lib­reOf­fi­ce, mno­ho riad­kov bo­lo pre­pí­sa­ných a zjed­no­du­še­ných, bo­li od­strá­ne­né chy­by a kr­ko­lom­nos­ti, tak­že ap­li­ká­cie te­raz bež­ia ove­ľa lep­šie ako pred­tým. Kom­plet­ný zoz­nam zmien v Lib­reOf­fi­ce 4.3 náj­de­te tu.

Kan­ce­lár­sky ba­lík Lib­reOf­fi­ce 4.3 je ako oby­čaj­ne k dis­po­zí­cii na stiah­nu­tie zo strán­ky https://www.lib­reof­fi­ce.org/download/lib­reof­fi­ce-fresh/ vo ver­ziách pre Win­dows, Li­nux a Mac. Veľ­kosť je 213 MB. Zá­ujem­co­via o pre­vádz­ko­va­nie ap­li­ká­cií Lib­reOf­fi­ce v clou­de vo webo­vom pre­hlia­da­či ma­jú už ne­ja­ký čas mož­nosť vy­užiť prís­tup v rám­ci rollAp­pu. Vďa­ka ne­mu mož­no pou­ží­vať Lib­reOf­fi­ce na akom­koľ­vek za­ria­de­ní vrá­ta­ne tab­le­tov.

Zdroj: ICT ma­na­žer


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter