Zaujímavý koncept. Výkonný počítač s netradičným pasívnym chladením medenou penou.

Ne­mec­ká fir­ma Si­lent Power pred­sta­vi­la za­ují­ma­vý kon­cept, s kto­rým chce prísť na jar bu­dú­ce­ho ro­ka na trh. Vy­mys­le­la stol­ný po­čí­tač, kto­rý je chla­de­ný iba po­mo­cou pa­sív­ne­ho chla­di­ča. Na tom by ne­bo­lo nič neob­vyk­lé, av­šak op­ro­ti kon­ku­ren­cii po­nú­ka ove­ľa viac vý­ko­nu a za­ují­ma­vý spô­sob chla­de­nia.

Skrin­ka po­čí­ta­ča vy­ze­rá na pr­vý poh­ľad fu­tu­ris­tic­ky. Spod­nú po­lo­vi­cu tvo­rí časť, kde sú ulo­že­né kom­po­nen­ty a dru­hú po­lo­vi­cu za­be­rá veľ­ký pa­sív­ny me­de­ný chla­dič. Za­ria­de­nie tak s roz­mer­mi 16 × 10 × 7 cm pri­po­mí­na skôr fu­tu­ris­tic­kú de­ko­rá­ciu ako bež­ný stol­ný PC.

Za­tiaľ čo pa­sív­ne chla­de­né po­čí­ta­če nie sú ni­čím no­vým, Si­lent Power prek­va­pu­je pou­ži­tý­mi kom­po­nen­ta­mi. Ob­vyk­le sú ta­ké­to po­čí­ta­če me­nej vý­kon­né, na úrov­ni lac­ných no­te­boo­kov. Si­lent Power však do svoj­ho za­ria­de­nia vtes­nal des­kto­po­vý štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor In­tel Co­re i7-4785T a de­di­ko­va­nú gra­fic­kú kar­tu NVI­DIA GTX 760. Po­čí­tač sa bu­de pre­dá­vať v kon­fi­gu­rá­cii s 8 GB a 16 GB ope­rač­nej pa­mä­te a 500 GB / 1 TB SSD dis­kom. Kom­plet­né špe­ci­fi­ká­cie náj­de­te na strán­kach vý­rob­cu.

Ho­ci Si­lent Power neu­vá­dza spot­re­bu PC v pl­nej zá­ťa­ži, pre­vádz­ko­vá tep­lo­ta by ne­ma­la pre­siah­nuť 50° C. Po­čí­ta­če sa dos­ta­nú na trh, ak vý­rob­ca vy­zbie­ra 45 ti­síc EUR. Zá­ujem­co­via si mô­žu po­čí­tač pre­dob­jed­nať, je­ho ce­na za­čí­na od 699 EUR.

Zdroj: the­ver­ge.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter