TouchPico je vreckový projektor s Androidom. Dotykový displej vytvorí na hocijakom povrchu.

Touch­Pi­co vy­ze­rá na pr­vý poh­ľad ako bež­ný vrec­ko­vý pro­jek­tor. Má svie­ti­vosť 80 lu­me­nov a do­ká­že vy­tvo­riť ob­raz až do veľ­kos­ti 80 pal­cov. S os­tat­ný­mi za­ria­de­nia­mi ho pre­po­jí­te po­mo­cou HDMI káb­la, prí­pad­ne mô­že­te ob­sah pre­mie­tať aj bez­drô­to­vo. Op­ro­ti kon­ku­ren­cii však kom­bi­nu­je dve za­ria­de­nia v jed­nom ba­le­ní – vrec­ko­vý pro­jek­tor a mi­nia­túr­ny po­čí­tač s An­droi­dom.

V praxi to zna­me­ná, že si do za­ria­de­nia stiah­ne­te ľu­bo­voľ­né ap­li­ká­cie a vý­raz­ne tak roz­ší­ri­te je­ho vy­uži­teľ­nosť. Touch­Pi­co za­uj­me aj tým, že vďa­ka An­droi­du a pri­ba­le­né­mu sty­lu­su do­ká­že vy­tvo­riť do­ty­ko­vú plo­chu na ľu­bo­voľ­nom povr­chu. Pro­jek­tor sle­du­je po­lo­hu sty­lu­su po­mo­cou za­bu­do­va­nej infra­čer­ve­nej ka­me­ry. Úda­je o lo­ka­li­te spra­cu­je vo for­me sú­rad­níc v rám­ci do­ty­ko­vej plo­chy. Vďa­ka to­mu by ma­lo do­ty­ko­vé ov­lá­da­nie fun­go­vať spo­ľah­li­vo bez oh­ľa­du na pou­ži­tý povrch a veľ­kosť pro­jek­cie.

Touch­Pi­co sa sna­ží zís­kať zá­ujem ľu­dí cez por­tál In­die­go­go. Kam­paň vy­zbie­ra­la pot­reb­ný ka­pi­tál po­čas pr­vých dvoch dní a za­ria­de­nie sa tak ob­ja­ví na tr­hu v ok­tób­ri. Je­ho vy­uži­tie v praxi prib­li­žu­je aj pril­ože­né vi­deo.

Video:


Zdroj: an­droi­daut­ho­ri­ty.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter