Bezpečné cloudové úložisko s jednoduchým ovládaním? Počkajte si na Peak Drive

Na trh sa chys­tá no­vé clou­do­vé úlo­žis­ko z Ne­mec­ka. Na­zý­va sa Peak Dri­ve a chce za­ujať tým naj­lep­ším, čo po­nú­ka kon­ku­ren­cia - po­hodl­ným a jed­no­du­chým pou­ží­va­ním Drop­boxu a pok­ro­či­lým za­bez­pe­če­ním služ­by Spi­de­rOak.

Drop­box pat­rí me­dzi naj­ús­peš­nej­šie clou­do­vé úlo­žis­ka na tr­hu, pod­ľa Snowde­na je však tá­to služ­ba „ne­pria­teľ­ská k súk­ro­miu".

Na dru­hej stra­ne je clou­do­vé úlo­žis­ko Spi­de­rOak, kto­ré kla­die dô­raz na bez­peč­nosť. Sú­bo­ry šif­ru­je, av­šak za kon­ku­ren­ciou za­os­tá­va z hľa­dis­ka po­hodl­né­ho pou­ží­va­nia. Peak Dri­ve chce kom­bi­no­vať to naj­lep­šie.

Služ­ba by sa ma­la na tr­hu ob­ja­viť v sep­tem­bri, naj­skôr iba vo ver­zii pre Mac a iOS. Na roz­diel od väč­ši­ny slu­žieb bu­de sú­bo­ry pred nah­ra­tím do clou­du šif­ro­vať, čím chce chrá­niť súk­ro­mie pou­ží­va­te­ľov. Sú­bo­ry sa šif­ru­jú po­mo­cou 256-bi­to­vej en­kryp­cie (kniž­ni­ca NaCl) a de­šif­ro­va­cí kľúč má k dis­po­zí­cii iba sa­mot­ný pou­ží­va­teľ. Vy­ššie za­bez­pe­če­nie služ­by však ne­má byť na úkor fun­kcií. Peak Dri­ve sa má tvá­riť ako ďal­šie úlo­žis­ko po­čí­ta­ča a má po­núk­nuť aj jed­no­du­ché zdie­ľa­nie sú­bo­rov s os­tat­ný­mi pou­ží­va­teľ­mi.

Peak Dri­ve po­núk­ne pou­ží­va­te­ľom ob­me­dze­ný pries­tor za­dar­mo. Po­dob­ne ako v prí­pa­de kon­ku­ren­čných slu­žieb, za väč­šie úlo­žis­ko sa bu­de pla­tiť.

ITN_1bezpecne cloudove ulozislo.jpg

Zdroj: ech­crunch.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter