Microsoft vývojárom pripravil dosku v štýle Raspberry Pi

Mic­ro­soft sa spo­jil s In­te­lom a ďal­ším vý­rob­com har­dvé­ru, spo­loč­nos­ťou Cir­cuit­Co, a navr­hol spo­lu s ni­mi zá­klad­nú dos­ku pre vý­vo­já­rov s náz­vom Sharks Co­ve. Tú si te­raz mož­no pre­dob­jed­nať za 299 do­lá­rov.

Dos­ka, kto­rú jej vý­rob­co­via opi­su­jú ako „vý­vo­jo­vú zá­klad­nú dos­ku, kto­rú mô­že­te pou­ží­vať na vý­voj har­dvé­ru a ov­lá­da­čov pre Win­dows a An­droid", je osa­de­ná či­pom In­tel Atom Z3735G, štvor­jad­ro­vým pro­ce­so­rom s tak­tmi ja­dier od 1,33 GHz po 1,83 GHz, 1 GB pa­mä­te RAM, 16 GB pa­mä­te flash a slo­tom na kar­ty mic­roSD. 

„Ve­rí­me, že za ce­nu 299 do­lá­rov dos­ku vy­uži­jú ne­zá­vis­lí vý­rob­co­via har­dvé­ru a har­dvé­ro­ví nad­šen­ci. Tá­to ce­na za­hŕňa nie­len ce­nu har­dvé­ru, ale aj bi­nár­nu kó­piu sys­té­mu Win­dows 8.1 a ne­vyh­nut­né prís­lu­šen­stvo. Ak na­vy­še uvá­ži­me, že Win­dows Dri­ver Kit 8.1 mož­no spá­ro­vať s Vi­sual Stu­dio Express a obe tie­to rie­še­nia sú s plat­ným úč­tom na MSDN dos­tup­né za­dar­mo, pre­káž­ky pre vý­vo­já­rov ov­lá­da­čov pre Win­dows ne­bo­li nik­dy men­šie," uvie­dol Mic­ro­soft v prís­pev­ku na svo­jom blo­gu. 

Webo­vá strán­ka Sharks Co­ve po­tom uvá­dza, že dos­ka In­tel Sharks Co­ve mô­že slú­žiť na vý­voj za­ria­de­ní a ov­lá­da­čov, kto­ré vy­uží­va­jú rôz­ne roz­hra­nia vrá­ta­ne GPIO, I2C, I2S, UART, SDIO, USB a MI­PIM pre dis­ple­je a fo­toa­pa­rá­ty. Za 300 do­lá­rov je Sharks Co­ve pod­stat­ne drah­šie ako al­ter­na­tí­vy ur­če­né pre iné sys­té­my. Nad­šen­ci si prav­de­po­dob­ne rad­šej kú­pia iba za trid­sať­päť do­lá­rov po­čí­tač na dos­ke Ras­pberry Pi, pos­ta­ve­ný na ar­chi­tek­tú­re ARM, ale­bo Beag­le­Bo­ne Black za päť­de­siat­päť do­lá­rov. Do­kon­ca aj Min­nowBoard pos­ta­ve­ný na plat­for­me In­te­lu, kto­rý je kom­pa­ti­bil­ný tak s Li­nuxom, ako aj An­droi­dom, sto­jí iba 99 do­lá­rov. Cir­cuit­Co vy­rá­ba Beag­le­Bo­ne Black aj Min­nowBoard. 

Sharks Co­ve však mô­že byť at­rak­tív­nym va­rian­tom pre šir­ší ok­ruh vý­vo­já­rov. „Pri­már­ne má dos­ka Sharks Co­ve slú­žiť na vý­voj sub­sys­té­mov pre tab­le­ty a mo­bil­né za­ria­de­nia pos­ta­ve­né na ar­chi­tek­tú­re Atom, ale tá­to vý­vo­jo­vá zá­klad­ná dos­ka mô­že byť pou­ži­tá aj pre aké­koľ­vek za­ria­de­nia pos­ta­ve­né na Win­dows či An­droi­de, kto­ré pou­ží­va­jú pro­ce­sor Atom," sto­jí na webe Sharks Co­ve. Pria­mo Mic­ro­soft po­tom uvá­dza, že „tá­to vý­vo­jo­vá dos­ka kom­pa­ti­bil­ná s Win­dows je navr­hnu­tá na to, aby umož­ni­la vý­voj sof­tvé­ru a ov­lá­da­čov pre mo­bil­né za­ria­de­nia so sys­té­mom Win­dows, nap­rík­lad te­le­fó­ny či tab­le­ty." 

Mic­ro­soft pod­ľa svo­jich slov v nas­le­du­jú­cich týž­dňoch a me­sia­coch plá­nu­je na svo­jom blo­gu MSDN zve­rej­niť množ­stvo ďal­ších člán­kov tý­ka­jú­cich sa Sharks Co­ve. Me­dzi ni­mi bu­dú prís­pev­ky let­ných vy­so­koš­kol­ských stá­žis­tov v Mic­ro­sof­te, kto­rí bu­dú opi­so­vať vý­voj ov­lá­da­čov s pou­ži­tím Sharks Co­ve a pros­tre­die User Mo­de Dri­ver Framwork, a doč­ká­me sa aj člán­kov opi­su­jú­cich, „ako to všet­ko vznik­lo".

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter