HTC a Microsoft pripravujú nové smartfóny s Windows Phone

Pos­led­né týž­dne sú pre priaz­niv­cov Win­dows Pho­ne sku­toč­ne plod­né. Ak­tua­li­zá­cia Lu­mia Cyan, prip­ra­vo­va­ná ak­tua­li­zá­cia GDR 1 pre WP 8.1, množ­stvo no­vých ap­li­ká­cií a moh­li by sme pok­ra­čo­vať… Ďal­šia dob­rá sprá­va tých­to dní sú prip­ra­vo­va­né za­ria­de­nia od Mic­ro­sof­tu a taiwan­ské­ho vý­rob­cu HTC.

Hlav­ne v prí­pa­de HTC ide o dl­ho oča­ká­va­ný krok, keď­že no­vé za­ria­de­nie tej­to znač­ky sme na tr­hu ne­vi­de­li už viac ako rok. Vte­dy bol pred­sta­ve­ný smar­tfón HTC 8XT. Nás­tup­ca do­te­raj­šej vlaj­ko­vej lo­de 8X sa bu­de údaj­ne vo­lať HTC One M8 for Win­dows Pho­ne.

Áno, ma­la by to byť up­ra­ve­ná ver­zia sú­čas­nej vlaj­ko­vej lo­de spo­loč­nos­ti. Ke­by sa tie­to do­ha­dy potvr­di­li, pou­ží­va­te­lia Win­dows Pho­ne sa mô­žu te­šiť na di­zaj­no­vé za­ria­de­nie vy­ro­be­né z pré­mio­vých ma­te­riá­lov, osa­de­né duál­nym fo­toa­pa­rá­tom a high-end har­dvé­ro­vou špe­ci­fi­ká­ciou.

Za­ria­de­nie by sa moh­lo dos­tať do pre­da­ja už 21. augus­ta a ok­rem pr­vej ak­tua­li­zá­cie pre Win­dows Pho­ne 8.1 (GDR 1) by ma­lo pod­po­ro­vať fun­kciu VoL­TE (voi­ce over LTE), kto­rá prí­de prá­ve s naj­bliž­šou ak­tua­li­zá­ciou čer­stvo vy­da­né­ho sys­té­mu. Tá by moh­la byť dos­tup­ná cez prog­ram Pre­view for De­ve­lo­pers už bu­dú­ci týž­deň.

Mic­ro­soft krok HTC ur­či­te pri­ví­ta. Spo­loč­nosť pot­re­bu­je čo naj­viac veľ­kých vý­rob­cov, kto­rí bu­dú sys­tém Win­dows Pho­ne pod­po­ro­vať. Me­dzi­tým sa Mic­ro­soft ne­za­bú­da sús­tre­diť aj na vlas­tné por­tfó­lio za­ria­de­ní a už čos­ko­ro by sme sa ma­li doč­kať smar­tfó­nu zo stred­nej trie­dy, zrej­me ozna­če­né­ho ako Lu­mia 730.

Nás­tup­ca Lu­mie 720 by mal dis­po­no­vať 5-pal­co­vým dis­ple­jom s roz­lí­še­ním 720p. Za­ria­de­nie bu­de po­há­ňa­né 4-jad­ro­vým pro­ce­so­rom Snap­dra­gon 400, gra­fic­kým či­pom Ad­re­no 305. O skve­lé fo­tog­ra­fie sa pos­ta­rá 8 Mpx fo­toa­pa­rát s op­ti­kou Carl Zeiss a pred­nou „sel­fie" ka­me­rou.

No­vá Lu­mia by moh­la pri­niesť o čo­si od­liš­nej­ší di­zajn a pred­sta­ve­ná by ma­la byť s prí­cho­dom spo­mí­na­nej ak­tua­li­zá­cie GDR 1. Čo je prav­dy na tých­to sprá­vach, sa však doz­vie­me až s ofi­ciál­nym vy­jad­re­ním od spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft, ako aj od HTC.

Zdroj: Svet IT


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter