Monitory podporujúce nVidia G-Sync predstavené

Kon­com mi­nu­lé­ho ro­ka pred­sta­vi­la nVi­dia tech­no­ló­giu G-Sync. Mo­ni­to­ry pod­po­ru­jú­ce tú­to tech­no­ló­giu dos­ta­li od nVi­die ma­lú kar­tu, kto­rá je schop­ná ko­mu­ni­ko­vať s gra­fic­kou kar­tou.

Vďa­ka zo­syn­chro­ni­zo­va­niu mo­ni­to­ra a gra­fic­kej kar­ty by ma­lo dôjsť k od­strá­ne­niu všet­kých la­gov, tr­ha­nia ob­ra­zu i tea­rin­gu. G-Sync nah­rá­dza tech­no­ló­giu V-Sync, kto­rá sí­ce tiež do­ká­že od­stra­ňo­vať chy­by ob­ra­zu, no spô­so­bu­je i pá­dy fps. G-Sync ne­má vplyv na po­čet ob­ráz­kov za se­kun­du. Tá­to fun­kcia však, sa­moz­rej­me, bu­de fun­go­vať iba v spo­lup­rá­ci s gra­fi­ka­mi od nVi­die, a to od Ge­For­ce 660 vy­ššie.

Me­dzi pr­vý­mi vý­rob­ca­mi mo­ni­to­rov, kto­rí sa mô­žu poch­vá­liť mo­de­lom G-Sync, sa ob­ja­vi­la aj spo­loč­nosť AOC. Mo­del G2460PG má 24 pal­cov a zvlád­ne roz­lí­še­nie 1920 × 1080 (2× full HD). Ob­no­vo­va­cia frek­ven­cia je na úrov­ni už štan­dar­dných 144 Hz.

G-Sync2.jpg

Prak­tic­ky rov­na­ké špe­ci­fi­ká­cie má aj mo­del XL2420G od BenQ. 24-pal­co­vý dis­plej s roz­lí­še­ním 1920 × 1080 dopĺňa­jú fun­kcie ako Blacks eQuali­zer či auto­ma­tic­ké nas­ta­ve­nie ja­su.

G-Sync3.jpg

Asus PG278Q zob­ra­zí vi­deoh­ry na 27" dis­ple­ji, a to pri roz­lí­še­ní 2560 × 1440.

G-Sync4.jpg

Phi­lips a je­ho 272G5DYEB tiež sta­vi­li na roz­lí­še­nie 1920 × 1080, no zob­ra­zia ho na 27-pal­co­vej uh­lo­prieč­ke.

G-Sync5.jpg

Na vr­cho­le zoz­na­mu oh­lá­se­ných mo­ni­to­rov G-Sync náj­de­me hneď dva vý­rob­ky od taiwan­ské­ho Ace­ru, kto­rý za­tiaľ ako je­di­ný kom­bi­nu­je G-Sync so 4k roz­lí­še­ním. Ma­lý XB27OH pred­ve­die roz­lí­še­nie 3840 × 2160 na 21-pal­co­vom dis­ple­ji.

G-Sync6.jpg

No a v naj­bliž­ších me­sia­coch asi v ob­cho­doch ne­náj­de­te nič lep­šie než XB280HK s uh­lo­prieč­kou 28" a roz­lí­še­ním 3840 × 2160.

G-Sync7.jpg

Zdroj: Sec­tor


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter