Neľútostná pravda o spotrebe a zahrievaní diskov SSD

Ho­ci dis­ky ty­pu SSD (So­lid Sta­te Dri­ve) bo­li spr­vu pro­pa­go­va­né ako ener­ge­tic­ky ús­por­nej­šia al­ter­na­tí­va ku kla­sic­kým pev­ným dis­kom, reali­ta je te­raz úpl­ne od­liš­ná. Naj­mä vý­kon­né hig­hen­do­vé mo­de­ly SSD ma­jú vý­raz­ne väč­šiu spot­re­bu aj vy­ža­ro­va­nie tep­la než mag­ne­tic­ké dis­ky.

To mô­že byť prob­lém tak pri mo­bil­ných za­ria­de­niach, kto­ré tr­va­lo bo­ju­jú s prob­lé­mom ener­ge­tic­kej spot­re­by a s chla­de­ním, ako aj v pod­ni­ko­vých úlož­ných sys­té­moch.

Dis­ky SSD ma­jú aj tie­nis­té strán­ky

Ho­ci sa pô­vod­ne tech­no­ló­gia flash glo­ri­fi­ko­va­la naj­mä v sú­vis­los­ti s ap­li­ká­cia­mi ná­roč­ný­mi na dá­to­vé pre­no­sy, uka­zu­je sa v sú­čas­nos­ti skôr opak a niek­to­rí exper­ti vy­lo­že­ne ho­vo­ria o tom, že tá­to tech­no­ló­gia na vy­so­ko­rý­chlos­tné pre­no­sy nie je ideál­na. Flash či­py ma­jú ob­me­dze­nú šír­ku pre­no­so­vé­ho pás­ma, zá­pi­sy sú na­vy­še zvy­čaj­ne po­mal­šie ako čí­ta­nie a je pot­reb­né vy­uží­vať tech­no­ló­gie na roz­kla­da­nie zá­ťa­že, ply­nu­losť dá­to­vé­ho to­ku a ca­cho­va­nia.

Ne­vyh­nut­ná je tech­no­ló­gia ECC na kon­tro­lu chýb. Všet­ko zá­le­ží na elek­tro­ni­ke dis­ku, kto­rá vy­uží­va rôz­ne tri­ky na to, aby sa či­py NAND flash sprá­va­li z poh­ľa­du ap­li­ká­cií po­dob­ne ako pev­né dis­ky, ale bo­li sú­čas­ne rých­lej­šie. No to si vo vý­sled­ku vy­be­rá znač­nú daň prá­ve v spot­re­be a vy­ža­ro­va­ní tep­la.

V štú­dii Power, Ener­gy and Ther­mal Con­si­de­ra­tions in SSD-Ba­sed I/O Ac­ce­le­ra­tion, kto­rej autor­mi sú vý­skum­ní­ci Jie Zhang, Mus­ta­fa Shi­hab a Myoun­gsoo Jung z Texas­kej uni­ver­zi­ty v Dalla­se, mož­no náj­sť po­mer­ne de­tail­né vý­sled­ky skú­ma­nia vý­kon­ných hig­hen­do­vých dis­kov SSD. Zá­ve­ry uka­zu­jú, že z hľa­dis­ka pre­vádz­ko­vých vlas­tnos­tí na tom tie­to dis­ky nie sú dob­re.

Me­dzi naj­dô­le­ži­tej­šie zis­te­nia pa­tria nas­le­du­jú­ce:

- Vy­so­ká ener­ge­tic­ká ná­roč­nosť - v prie­me­re zhru­ba 2× až 7× vy­ššia ako pri pev­ných dis­koch a pri čí­ta­ní veľ­kých ob­je­mov dát spot­re­ba do­sa­hu­je až 18 wat­tov.
- Vy­so­ké tep­lo­ty - zhru­ba o 150 - 210 % vy­ššie ako pri kla­sic­kých dis­koch, vý­nim­kou nie sú pri zá­ťa­ži pre­vádz­ko­vé tep­lo­ty vy­še 80 stup­ňov Cel­zia.
- Zní­že­nie vý­ko­nu pri vy­so­kej tep­lo­te - pri do­siah­nu­tí tep­lôt oko­lo 80 stup­ňov sú po­tom up­lat­ňo­va­né me­cha­niz­my tzv. throt­tlin­gu, kto­ré po­tom ob­me­dzu­jú vý­kon SSD. Throt­tling na­vy­še nie je do­mé­nou len hig­hen­do­vých SSD, ale aj väč­ši­na dis­kov stred­nej trie­dy za­čí­na zni­žo­vať rých­los­ti pre­no­su dát, a to už pri do­siah­nu­tí tep­lôt oko­lo 75 stup­ňov.
- Prob­lém zá­pi­sov a pre­pi­sov - zá­pi­sy sú­bo­rov s veľ­kos­ťou 64 KB a väč­ších naj­mä pri star­nú­cich SSD spô­so­bu­jú vý­raz­ný ná­rast tep­lôt. Pre­hrie­va­nie po­tom vo vý­sled­ku mô­že mať ne­ga­tív­ny vplyv na ži­vot­nosť dis­ku.

Vý­zva pre vý­rob­cov na zlep­še­nie

Ak sa vám vý­sled­ky zda­jú prek­va­pi­vé, sta­čí sa po­zrieť na štít­ky SSD, kto­ré tie­to zis­te­nia potvr­dzu­jú. Nap­rík­lad hig­hen­do­vé pod­ni­ko­vé SSD od In­te­lu ma­jú uve­de­nú spot­re­bu 25 wat­tov, čo je zhru­ba dvoj­ná­so­bok v po­rov­na­ní s 15 000-otáč­ko­vý­mi mag­ne­tic­ký­mi dis­ka­mi.

Vy­so­ká spot­re­ba a tep­lo­ta vo vý­sled­ku nie je prob­lém len pre mo­bil­ných pou­ží­va­te­ľov, ale aj pre fi­rem­né dá­to­vé cen­trá. Pre­to­že vy­ššie vy­ža­ro­va­nie tep­la zna­me­ná väč­šiu nut­nosť chla­diť, čím opäť ras­tú vý­dav­ky na pre­vádz­ku. Pre dá­to­vé cen­trá vy­uží­va­jú­ce prin­cíp tzv. free-coo­lin­gu pre­to mô­žu byť vý­kon­né SSD po­mer­ne nev­hod­né rie­še­nie.

Ho­ci ten­to prob­lém nie je väč­ši­nou ni­ja­ko rie­še­ný a spot­re­ba a vy­ža­ro­va­nie tep­la SSD je pre­hlia­da­ná, ak sa tech­no­ló­gia flash tým­to sme­rom ni­ja­ko nez­do­ko­na­lí, moh­la by sa čos­ko­ro stať ob­me­dzu­jú­cim fak­to­rom prá­ve pre vý­kon­né SSD, kto­ré by sa už ne­ma­li kam vy­ví­jať.

Vy­jad­re­nie re­dak­cie IT­News k člán­ku

Pô­vod­ná štú­dia ho­vo­rí o SSD do PCI Express a nie o mainstrea­mo­vých SSD do SA­TA ako to vy­znie­va z člán­ku.

Zdroj: ICT ma­na­žer


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter