Počkajte s nákupom. Microsoft a Intel chystajú naozaj lacné notebooky pre študentov

Taiwan­ský server Di­gi­ti­mes naz­na­čil, že Mic­ro­soft, In­tel a vý­rob­co­via no­te­boo­kov prip­ra­vu­jú lac­né mo­de­ly, ur­če­né pre­dov­šet­kým pre štu­den­tov. Ich ce­na bu­de sia­hať od 199 do 249 do­lá­rov. Ide o po­kus oži­viť rých­lo upa­da­jú­ci trh s no­te­book­mi. Ta­ké­to zá­klad­né mo­de­ly by sa ma­li ob­ja­viť na tr­hu v dru­hej po­lo­vi­ci toh­to ro­ka.

Po­há­ňať ich bu­dú pro­ce­so­ry Atom zo sé­rie In­tel Bay Trail-M a nes­kôr prip­ra­vo­va­né pro­ce­so­ry Braswell, kto­ré bu­dú uve­de­né v dru­hom štvrťro­ku 2015. Dis­plej ne­bu­de do­ty­ko­vý a veľ­kosť uh­lo­prieč­ky sa bu­de po­hy­bo­vať od 10,1 do 15,6 pal­ca. Hrúb­ka by ne­ma­la pre­siah­nuť 25 mm (napr. HP Pa­vi­lion 10Z s ce­nou 249,99 do­lá­ra má hrúb­ku len 22,6 mm).

Ďal­šie sprá­vy ho­vo­ria o no­te­boo­koch v ce­no­vom roz­me­dzí 249 až 399 do­lá­rov a 399 až 599 do­lá­rov a s veľ­kos­ťou uh­lo­prieč­ky od 11,6 do 17,3 pal­ca. Tie bu­dú mať 1 až 4 GB pa­mä­te DDR3, 500 GB pev­ný disk a 16 a 32 GB SSD. Bu­dú pou­ží­vať ope­rač­ný sys­tém Win­dows 8.1 s Bin­gom.

Iné sprá­vy z Di­gi­ti­mes naz­na­ču­jú, že In­tel a Mic­ro­soft ma­jú v plá­noch aj 13,3 až 14-pal­co­vé a 10,1 až 12,5-pal­co­vé za­ria­de­nia all-in-one po­čí­ta­če s ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows 8.

Pri sú­čas­nej zá­pla­ve lac­ných tab­le­tov a phab­le­tov pre­da­je no­te­boo­kov jed­nos­taj kle­sa­jú, pou­ží­va­te­lia dá­va­jú pred­nosť kú­pe ma­lé­ho tab­le­tu pred ob­jem­ný­mi no­te­book­mi.

Zdroj: tom­shardware.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter