Yammer stráca samostatnosť a presúva sa do Office 365

Spo­loč­nosť Mic­ro­soft sa roz­hod­la de­fi­ni­tív­ne za­čle­niť pod­ni­ko­vé so­ciál­ne rie­še­nie Yam­mer do svoj­ho ba­lí­ka Of­fi­ce 365. Pod­ľa ana­ly­ti­kov sa ten­to krok dal os­tat­ne oča­ká­vať.

Mic­ro­soft kú­pil Yam­mer pred dvo­ma rok­mi za 1,2 mi­liar­dy do­lá­rov a pod­ľa ko­men­tá­to­rov iš­lo o jed­nu z je­ho naj­lep­ších ak­vi­zí­cií za pos­led­ný čas. Yam­mer si zís­kal vo fir­mách znač­nú po­pu­la­ri­tu a pod zá­šti­tou znač­ky Mic­ro­soft sa mo­hol ďa­lej roz­ví­jať. Všeo­bec­ne bol ozna­čo­va­ný za „pod­ni­ko­vý Twit­ter" a za jed­no z naj­vy­da­re­nej­ších fi­rem­ných so­ciál­nych rie­še­ní sú­čas­nos­ti.

Ko­niec ne­zá­vis­los­ti Yam­me­ra

Aj keď ho do­te­raz red­mon­dský gi­gant ne­chá­val ope­ro­vať re­la­tív­ne ne­zá­vis­le, od za­čiat­ku bo­lo jas­né, že cie­ľom Mic­ro­sof­tu bu­de in­teg­rá­cia s je­ho exis­tu­jú­ci­mi pro­duk­tmi. O de­fi­ni­tív­nej in­teg­rá­cii s Of­fi­ce 365 Mic­ro­soft in­for­mo­val mi­nu­lý týž­deň a v tej­to sú­vis­los­ti bol oh­lá­se­ný aj od­chod Da­vi­da Sac­ksa, kto­rý je jed­ným zo spo­lu­zak­la­da­te­ľov Yam­me­ra. Kon­krét­ny dô­vod od­cho­du ne­bol zve­rej­ne­ný, ale špe­ku­lu­je sa, že Sacks ne­súh­la­sil so stra­tou sa­mos­tat­nos­ti Yam­me­ra, a pre­to sa vzdal svoj­ho mies­ta. 

Mic­ro­soft sa sna­ží pre­po­jiť s Yam­me­rom množ­stvo svo­jich pro­duk­tov, ale zá­kla­dom sú prá­ve ap­li­ká­cie Of­fi­ce (naj­mä Sha­re­Point ale­bo Out­look), kto­ré sa vo fir­mách hoj­ne vy­uží­va­jú. Už pred ro­kom bol vy­tvo­re­ný v rám­ci Mic­ro­sof­tu špe­ciál­ny tím, kto­ré­ho hlav­ným cie­ľom je koor­di­no­vať vý­voj a bu­dú­ce plá­ny fir­my prá­ve s oh­ľa­dom na mož­nos­ti Yam­me­ra a vy­ťa­žiť z toh­to so­ciál­ne­ho rie­še­nia sku­toč­ne maximum.

Aká bu­dúc­nosť ča­ká Yam­mer?

No­vo te­da vý­voj Yam­me­ra bu­de ria­diť Ra­jesh Jha, kto­rý do­te­raz vie­dol tí­my zod­po­ved­né za Of­fi­ce a Out­look. Pod­ľa Mic­ro­sof­tu vy­uží­va Yam­mer v sú­čas­nos­ti už viac ako 500 000 or­ga­ni­zá­cií po ce­lom sve­te a in­teg­rá­cia s Of­fi­ce 365 má je­ho vy­uži­tie eš­te roz­ší­riť. Na­vy­še to­to pre­po­je­nie má pri­niesť syn­er­giu, keď bu­de mož­né z exis­tu­jú­cich nás­tro­jov vy­ťa­žiť viac ako do­te­raz. Za­čle­ne­nie do Of­fi­ce 365 bol pod­ľa Mic­ro­sof­tu lo­gic­ký krok a to­to kan­ce­lár­ske rie­še­nie má fir­mám pos­kyt­núť kom­plet­ný set so­ciál­nych, ko­la­bo­ra­tív­nych a ko­mu­ni­kač­ných nás­tro­jov na lep­šiu pro­duk­ti­vi­tu v rám­ci or­ga­ni­zá­cie. 

Sa­moz­rej­me, v tej­to sú­vis­los­ti sa ob­ja­vi­li aj hla­sy, kto­ré vy­jad­ru­jú nad uve­de­ným kro­kom roz­pa­ky a oba­vy. No Mic­ro­soft je op­ti­mis­tic­ký a je­ho zá­stup­co­via vy­jad­ru­jú spo­koj­nosť s tým, že te­raz mô­žu pos­kyt­núť Yam­mer svo­jim zá­kaz­ní­kom Of­fi­ce 365.

Zdroj: ic­tma­na­zer.cz


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter