Pozrite si, ako robot otvára chladničku. Trvá mu to 3 minúty.

Ro­bot HERB bol navr­hnu­tý ako po­moc­ník star­ších ľu­dí. Má dve veľ­ké flexibil­né ru­ky s tro­mi pr­sta­mi. Vďa­ka to­mu do­ká­že ot­vá­rať dve­re, aj keď s men­ší­mi prob­lé­ma­mi.

Ro­bot ne­poz­ná slo­vo dve­re. Ten­to ob­jekt je preň­ho de­fi­no­va­ný ako „za­ria­de­nie, kto­ré umož­ňu­je vstu­po­va­nie a vy­stu­po­va­nie a je ov­lá­da­né po­mo­cou kľuč­ky, kto­rú je pot­reb­né ucho­piť a po­tiah­nuť si­lou."

Tá­to kom­plexná de­fi­ní­cia umož­ňu­je ro­bo­to­vi po­cho­piť, čo to zna­me­ná, ak dos­ta­ne prí­kaz ot­vo­riť dve­re. Ani sa­mot­ný pro­ces však nie je jed­no­du­chý. Na roz­diel od ľu­dí, ro­bot ne­má tzv. pro­prio­re­cep­ciu, čo zna­me­ná, že ne­cí­ti spät­nú väz­bu ob­jek­tov, s kto­rý­mi ma­ni­pu­lu­je. Ne­do­ká­že te­da adek­vát­ne pris­pô­so­bo­vať a me­niť si­lu, kto­rou pô­so­bí na kľuč­ku dve­rí. Kvô­li to­mu sa po­čas ot­vá­ra­nia dve­rí za­sek­ne, av­šak svo­ju úlo­hu na­ko­niec spl­ní... po ne­ce­lých 3 mi­nú­tach.

Zdroj: bu­si­nes­sin­si­der.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter