Microsoft chce v budúcej verzii Windows spojiť tri základné verzie do jedného OS

Je zná­me, že Mic­ro­soft pra­cu­je na ďal­šej ver­zii svoj­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu, inter­ne na­zý­va­nej Win­dows Thres­hold a v mé­diách čas­to ozna­čo­va­nej ako Win­dows 9.

Za­tiaľ ne­ved­no, ke­dy sa dos­ta­ne k pou­ží­va­te­ľom. Už dlh­šie sa však ho­vo­rí o akom­si zjed­no­co­va­ní jed­not­li­vých ver­zií Win­dows či o spo­loč­nom jad­re. Pri oh­la­so­va­ní kvar­tál­nych hos­po­dár­skych vý­sled­kov o nad­chá­dza­jú­cej plat­for­me krát­ko ho­vo­ril aj šéf spo­loč­nos­ti Sa­tya Na­del­la.

Video:


Mic­ro­soft vraj chce Win­dows „ze­fek­tív­niť" a spo­jiť je­ho tri zá­klad­né ver­zie do jed­né­ho kon­ver­go­va­né­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu, kto­rý bu­de fun­go­vať na ob­ra­zov­kách všet­kých veľ­kos­tí. Ta­kis­to zjed­no­tí všet­ky svo­je ob­cho­dy, aby sa pou­ží­va­te­lia ľah­ko dos­ta­li k ap­li­ká­ciám, kto­ré bu­dú fun­go­vať v rám­ci ce­lé­ho eko­sys­té­mu.

Na­del­la sľú­bil na nas­le­du­jú­ce me­sia­ce ďal­šiu vl­nu zlep­še­ní sys­té­mu Win­dows, ale neuvie­dol ni­ja­ký ča­so­vý har­mo­nog­ram.

Zdroj: neowin.net


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter