Minipočítač VolksPC umožní súbežné spúšťanie Debianu a Androidu

No­vá li­nuxová dis­tri­bú­cia sa sna­ží pre­ko­nať ob­me­dzenia De­bia­nu na ar­chi­tek­tú­re ARM spus­te­ním li­nuxových a an­droi­do­vých ap­li­ká­cií v na­tív­nom mó­de.

Pra­cu­je na nej sku­pi­na, kto­rá vy­tvo­ri­la im­ple­men­tá­ciu X-Win­dows za­lo­že­nú na jad­re Mic­roXwin. Dis­tri­bú­cia je navr­hnu­tá tak, aby pos­kyt­la pou­ží­va­te­ľom pros­tre­die ARM-De­bian, kto­ré pod­po­ru­je des­kto­po­vé ap­li­ká­cie De­bia­nu a zá­ro­veň zlep­šu­je pod­po­ru pre preh­rá­va­nie z YouTu­be a HD vi­dea.

ITN_minipocitac.jpg

„Vy­tvo­ri­li sme dis­tri­bú­ciu, kto­rá umož­ňu­je si­mul­tán­ny beh ap­li­ká­cií pre An­droid a De­bian LXDE/XFCE na­tív­nou rých­los­ťou. Je za­lo­že­ná na mo­di­fi­ko­va­nej dis­tri­bú­cii ARMHF De­bian Whee­zy rootfs," na­pí­sa­li vý­vo­já­ri.

Ako uvá­dza web Pho­ro­nix, pod­ľa vý­vo­já­rov bež­ia ap­li­ká­cie v rám­ci oboch pros­tre­dí „na na­tív­nej rých­los­ti". Zme­ne­né sú len spúš­ťa­cie skrip­ty pre An­droid pos­ky­tu­jú­ce úpl­nú kom­pa­ti­bi­li­tu s exis­tu­jú­ci­mi ap­li­ká­cia­mi; Mic­roXwin za­sa pos­ky­tu­je pre sys­tém vy­so­ko­rý­chlost­ný fra­mework X-Win­dows.

Čo to zna­me­ná v praxi? Des­kto­po­vá dis­tri­bú­cia De­bian je k dis­po­zí­cii pre ARM aj x86. De­bian pre ARM však ne­pod­po­ru­je preh­rá­va­nie vi­deí z YouTu­be, preh­rá­va­nie HD vi­dea jed­no­du­cho nie je mož­né. Na dru­hej stra­ne An­droid to ro­bí veľ­mi dob­re a má aj ve­ľa ap­li­ká­cií, kto­ré nie sú dos­tup­né na De­bia­ne. V no­vej dis­tri­bú­cii oba sys­té­my po­be­žia na rov­na­kom jad­re a ne­zá­vis­le od se­ba. Pou­ží­va­teľ sa mô­že me­dzi ni­mi pre­pí­nať. Ap­li­ká­cie sa však ne­bu­dú dať pre­pí­nať me­dzi obo­ma sys­té­ma­mi, pri pris­tu­po­va­ní k nim bu­de tre­ba zme­niť ce­lé pros­tre­die.

Vý­vo­já­ri chys­ta­jú aj mi­nia­túr­ny po­čí­tač VolksPC s no­vým ope­rač­ným sys­té­mom. Bu­de ob­sa­ho­vať dvoj­jad­ro­vý 1,4 GHz pro­ce­sor Rockchip RK3066 CPU, 1 GB DDR3 a 16 GB pa­mä­te NAND flash, 4 por­ty USB 2.0, eter­ne­to­vý port, vý­stup VGA, HDMI v1.3, čí­tač­ku pa­mä­ťo­vých ka­riet SD/MMC/MS (max. ka­pa­ci­ta 32 GB). Ďal­šie in­for­má­cie mô­že­te náj­sť na ofi­ciál­nej strán­ke volkspc.org

Video:


Zdroj: the­re­gis­ter.co.ukOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter