Apple údajne vytvoril backdoor do iOS zariadení. Obvinenie odmieta.

Tvr­dí to bez­peč­nost­ný expert Jo­nat­han Zdziarski. Ten v mi­nu­los­ti pra­co­val na jailbrea­ku za­ria­de­ní so sys­té­mom iOS 4 a na­pí­sal päť kníh, kto­ré sa ve­nu­jú bez­peč­nos­ti sys­té­mu a ap­li­ká­cií.

Zdziarski tvr­dí, že tak­mer 600 mi­lió­nov iOS za­ria­de­ní má v se­be za­bu­do­va­ný bac­kdoor prog­ram a via­ce­ro nez­do­ku­men­to­va­ných slu­žieb, kto­ré bež­ia na po­za­dí. Pod­ľa je­ho slov sú tie­to služ­by navr­hnu­té ako sú­časť sys­té­mu a špe­ku­lu­je, že ich App­le vy­tvo­ril pre­to, aby do­ká­zal rea­go­vať na po­žia­dav­ky vlád­nych or­ga­ni­zá­cií. K bliž­šie neš­pe­ci­fi­ko­va­ným úda­jom je mož­né vďa­ka tým­to služ­bám pris­tu­po­vať aj na di­aľ­ku.

Je prav­de­po­dob­né, že ide o pou­ží­va­teľ­ské úda­je, ako sú SMSky, kon­tak­ty, lo­ka­li­ta atď. Ho­ci sú do­ku­men­ty tre­tích strán šif­ro­va­né, sys­té­mo­vé kniž­ni­ce a zlož­ka ca­che šif­ro­va­ná nie je. Tá­to zme­na údaj­ne nas­ta­la až s uve­de­ním sys­té­mu iOS 7. Zdziarski tak­tiež zis­til, že na po­za­dí sys­té­mu bež­ia služ­by „loc­kdownd," „pcapd" a „mo­bi­le.fi­le_re­lay," kto­ré do­ká­žu obísť šif­ro­va­nie App­lu.

De­tail­ný preh­ľad je­ho zis­te­ní si mô­že­te po­zrieť v pre­zen­tá­cii.

App­le sa k si­tuá­cii vy­jad­ri­lo a ob­vi­ne­nie od­mie­ta. Spo­loč­nosť do­kon­ca vy­tvo­ri­la no­vú sek­ciu v rám­ci svo­jej webo­vej tech­nic­kej pod­po­ry, kde vy­svet­ľu­je fun­kciu jed­not­li­vých slu­žieb. Tie údaj­ne slú­žia na di­ag­nos­ti­ku prob­lé­mov a inter­né tes­to­va­nie. Tak­tiež fun­gu­jú na bez­drô­to­vý pre­nos me­dzi iOS za­ria­de­ním a po­čí­ta­čom, kto­rý je schvá­le­ný ako dô­ve­ry­hod­ný.

Zdroj: gi­gaom.com + 9to5­mac.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter