Xiaomi MI4 predstavené! Poznáme parametre

Ako sme vás in­for­mo­va­li už skôr, po­pu­lár­ny čín­sky vý­rob­ca an­droi­do­vých smar­tfó­nov Xiaomi pred­sta­vil svo­ju no­vú vlaj­ko­vú loď Xiaomi MI 4.

No­vý top mo­del spo­loč­nos­ti je vy­ba­ve­ný vý­kon­ným har­dvé­rom v po­do­be 4-jad­ro­vé­ho pro­ce­so­ra Qual­comm Snap­dra­gon 801 SoC s pra­cov­nou frek­ven­ciou 2,5 GHz. Nie­ko­ho mož­no za­mr­zí, že vý­rob­ca ne­pou­žil nov­ší a vý­kon­nej­ší čip SoC Qual­comm Snap­dra­gon 805. Pre ply­nu­losť inak veľ­mi dob­re od­la­de­né­ho an­droi­do­vé­ho fir­mvé­ru MIUI 6 sú tu k dis­po­zí­cii 3 GB pa­mä­te RAM DDR3. O vy­so­ký gra­fic­ký vý­kon sa pos­ta­rá gra­fic­ký pro­ce­sor Ad­re­no 330. Za­ria­de­nie sa bu­de dať za­kú­piť s dvo­ma rôz­ny­mi veľ­kos­ťa­mi vnú­tor­né­ho úlo­žis­ka, a to 16 GB a 64 GB eMMC 5.0. Ma­ji­te­ľov za­ria­de­nia s men­ším úlo­žis­kom ur­či­te ne­po­te­ší ab­sen­cia slo­tu na kar­ty mic­roSD.

Blesk_1miomi.jpg

Veľ­ký 5-pal­co­vý dis­plej s full HD roz­lí­še­ním, kto­rý do­da­la spo­loč­nosť Sharp/JDI OGS, bu­de chrá­ne­ný kry­cím ochran­ným sklom Go­ril­la Glass, prav­de­po­dob­ne 3. ge­ne­rá­cie. Hlav­ný fo­toa­pa­rát dos­tal do vien­ka sní­mač CMOS od So­ny s roz­lí­še­ním 13 Mpx a dvo­ji­tým LED bles­kom, za­tiaľ čo pred­ná ka­me­ra dis­po­nu­je roz­lí­še­ním 8 Mpx. Za­dný fo­toa­pa­rát do­ká­že na­tá­čať vi­deo v roz­lí­še­ní 2160p, ale i 1080p @30fps, pri pred­nom si mu­sí­te vy­sta­čiť „len" s full HD vi­deom. Ako už sme spo­me­nu­li, na za­ria­de­ní po­be­ží up­ra­ve­ná ver­zia An­droi­du 4.4.2 Kit­Kat - MIUI 6.

Za­ria­de­nie di­zaj­nom ná­ram­ne pri­po­mí­na svoj­ho kon­ku­ren­ta App­le iP­ho­ne. Po ob­vo­de MI4 sa tiah­ne rá­mik vy­ro­be­ný z nehr­dza­ve­jú­cej oce­le. Za­dný od­obe­ra­teľ­ný kryt je vy­ro­be­ný z plas­tu a mal by byť k dis­po­zí­cii v rôz­nych vy­ho­to­ve­niach, ako je dre­vo, bam­bus, mra­mor, tka­ni­na ale­bo aj ko­ža. Pod kry­tom náj­de­me na tú­to ka­te­gó­riu nez­vy­čaj­ne veľ­kú a, žiaľ, ne­vy­me­ni­teľ­nú 3080 mAh Li-Ion ba­té­riu, kto­rá by ma­la za­ria­de­niu pos­kyt­núť dos­ta­tok „šťa­vy" na vy­so­kú vý­drž i v pl­nom za­ťa­že­ní.

Ko­nek­ti­vi­tu za­ria­de­nia s oko­li­tým sve­tom bu­de za­bez­pe­čo­vať pod­po­ra tech­no­ló­gií, ako sú Wi-Fi a/b/g/n/ac, Blue­tooth 4.0, NFC, USB v2.0 (MHL), OTG, A-GPS ale­bo GLO­NASS. Na svo­je si prí­du aj fa­nú­ši­ko­via mo­bil­né­ho pri­po­je­nia 4G/LTE. Plu­som je ta­kis­to IR sní­mač, vďa­ka kto­ré­mu mô­že­te di­aľ­ko­vo ov­lá­dať svo­ju TV, kli­ma­ti­zá­ciu a iné do­má­ce spot­re­bi­če.

Roz­me­ry Xiaomi MI4 sú 139,2 × 68,5 × 8,9 mm a hmot­nosť 149 gra­mov.

Za­ria­de­nie by sa ma­lo dos­tať do pre­da­ja v tre­ťom kvar­tá­li toh­to ro­ka za su­mu prib­liž­ne 320 do­lá­rov za 16 GB mo­del a 400 do­lá­rov za 64 GB mo­del, čím sa mô­že stať hlav­ným kon­ku­ren­tom smar­tfó­nu OneP­lus One.

Zdroj: sve­tit.sk


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter