Shield Tablet oficiálne predstavený

nVi­dia ofi­ciál­ne pred­sta­vi­la svoj her­ný tab­let Shield, kto­rý dopl­ni­la no­vým Shield ga­me­pa­dom.

Tab­let má v se­be čip Teg­ra K1, tak­že ča­kaj­te vy­so­ký vý­kon, priam ur­če­ný na hi-end tab­le­to­vé hry. Ško­da, že ich je tak má­lo.

Tab­let bu­de mať v se­be:
- NVI­DIA Teg­ra K1 SoC - 1,9 - 2,2 GHz
- 8-pal­co­vú full HD ob­ra­zov­ku (1920 × 1200, IPS LCD dis­plej)
- Pred­né ste­reorep­ro­duk­to­ry
- 5 Mpx pred­nú a za­dnú ka­me­ru
- Di­rec­tsty­lus 2
- 16/32 GB pa­mä­te flash, roz­ší­ri­teľ­nej na 128 GB cez mic­roSD
- Wi-Fi a/b/g/n, vo­li­teľ­né LTE
- 19,75 Wh lí­tio­vo-ióno­vú ba­té­riu

16 GB ver­zia bu­de za 299 do­lá­rov, 32 GB ver­zia s LTE za 399 do­lá­rov. Te­da vy­so­ký vý­kon za dob­rú ce­nu. Tab­let tak­mer dvoj­ná­sob­ne pre­ko­ná­va všet­ko os­tat­né v tab­le­to­vej sfé­re, a ke­by ste chce­li an­droi­do­vý tab­let na hra­nie, bu­de to dob­rá voľ­ba.

Shield Ga­me­pad je už otáz­ny, vy­ze­rá ma­sív­ne a zvláš­tne. Mož­no skôr kú­piť ne­ja­ký men­ší štan­dar­dne vy­ze­ra­jú­ci an­droi­do­vý ga­me­pad. Je veľ­ká ško­da, že nVi­dia k tab­le­tu nep­ri­da­la ga­me­pa­do­vú ná­sa­du, le­bo pri­dá­vať k 8-pal­co­vé­mu tab­le­tu rov­na­ko veľ­ký ga­me­pad nie je prá­ve naj­ideál­nej­šia voľ­ba. S ga­me­pa­do­vou ná­sa­dou oko­lo ma­lé­ho tab­le­tu by sa mož­no hra­lo ove­ľa lep­šie ako kr­čiť sa nad ním s ga­me­pa­dom.

Shield Ga­me­pad vás vy­jde na 59 do­lá­rov a dopl­nko­vý co­ver na ga­me­pad (ak si ho bu­de­te chcieť pos­ta­viť a pou­ží­vať ako her­nú ob­ra­zov­ku) vás vy­jde na 39 do­lá­rov. Tab­let aj s dopl­nka­mi vy­chá­dza 29. jú­la v US a 14. augus­ta v EU.

Stá­le je tá­to sé­ria Shield nVi­die otáz­na, sna­ží sa pre­sa­diť v tab­le­to­vom sve­te, ale ten jed­no­du­cho co­re a har­dco­re hry ob­chá­dza­jú a vý­vo­já­ri sa rad­šej sús­tre­dia na ca­sual ti­tu­ly. Je to hlav­ne pre ov­lá­da­nie, kde len sku­toč­ne mi­zi­vé per­cen­to hrá­čov pou­ží­va ga­me­pad. Vý­vo­já­ri tak rad­šej tie­to ti­tu­ly pri­ne­sú na PC ale­bo kon­zo­ly. Mož­no nVi­dia moh­la skú­siť uro­biť vý­kon­ný PC tab­let, na kto­rom by iš­li všet­ky PC hry.

Zdroj: sec­tor.sk


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter