Xiaomi uviedol fitnes náramok Mi Band len za 10 eur

Pri oh­lá­se­ní smar­tfó­nu Xiao Mi 4 ten­to týž­deň uvie­dol šéf Xiaomi Lei Jun aj ďal­šiu no­vin­ku - no­vý fit­nes ná­ra­mok Mi Band.

Ide o pr­vé za­ria­de­nie z ob­las­ti no­si­teľ­nej elek­tro­ni­ky, kto­ré tá­to čín­ska spo­loč­nosť pred­sta­vi­la, a pri­chá­dza s množ­stvom ši­kov­ných a efek­tných fun­kcií.

Po­zo­ru­hod­ná je pre­dov­šet­kým je­ho prek­va­pi­vo níz­ka ce­na - 79 je­nov, čo je pre­poč­te len oko­lo 10 eur. Ba­té­ria má ži­vot­nosť 30 dní, v po­rov­na­ní s iný­mi smart ho­din­ka­mi a ná­ram­ka­mi na tr­hu je to vcel­ku pô­so­bi­vá hod­no­ta. Mi Band pos­lú­ži na od­om­knu­tie smar­tfó­nu Xiao, ak ho chy­tí­te do ru­ky, na kto­rej má­te ná­ra­mok. Ak ho dr­ží­te v dru­hej ru­ke, od­om­knu­tie ne­fun­gu­je.

Blesk_xiaomi.jpg

Mi Band sle­du­je po­hyb pou­ží­va­te­ľa (chô­dzu i beh), ako aj je­ho spán­ko­vé cyk­ly. Fun­gu­je aj ako šetr­ný bu­dík - zo­bu­dí vás, keď prej­de­te z hl­bo­ké­ho spán­ku do slab­šie­ho. Ok­rem to­ho je vo­do­tes­ný a do­dá­va sa v nie­koľ­kých fa­reb­ných vy­ho­to­ve­niach. K dis­po­zí­cii bu­dú si­li­kó­no­vé aj ko­že­né pás­ky.

Ná­ra­mok Mi Band de­bu­tu­je na čín­skom tr­hu a je­ho glo­bál­na dos­tup­nosť ne­bo­la ozná­me­ná.

Zdroj: cnet.com

en­gad­get.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter