Gionee pripravuje ďalší najtenší smartfón na svete

Čín­sky vý­rob­ca smar­tfó­nov Gio­nee sa sna­ží kon­ku­ro­vať ri­va­lom, ako je Huawei, Nu­bia či Xiaomi, a prip­ra­vu­je vraj ďal­ší naj­ten­ší smar­tfón na sve­te.

Je­ho su­per­ten­ký mo­del Eli­fe S5.5 má hrúb­ku len 5,5 mm, no je­ho nás­tup­ca má mať „v pá­se" iba 5 mm. Kom­plet­né roz­me­ry sú 139,8 × 67,4 × 5,0 mm a hmot­nosť 94,6 g. Za­tiaľ ho poz­ná­me len pod kó­do­vým ozna­če­ním GN9005.

Te­le­fón bu­de mať 4,8-pal­co­vý dis­plej (720p) ty­pu AMO­LED, štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor, 1 GB RAM, 16 GB ROM, 8-me­ga­pixelo­vý za­dný fo­toa­pa­rát a 5-me­ga­pixelo­vú pred­nú ka­me­ru, 2050 mAh ba­té­riu a ope­rač­ný sys­tém An­droid 4.3. Bu­de pod­po­ro­vať 4G sieť TD-LTE. Ce­na za­tiaľ nie je zná­ma.

Zdroj: giz­mo­chi­na.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter