nVidia predstavila FlameWorks na simuláciu ohňa, dymu a explózií

Spo­loč­nosť nVi­dia sa chce na kon­fe­ren­cii Sig­graph 2014 poch­vá­liť tech­no­ló­giou Fla­meWorks na vo­lu­met­ric­kú si­mu­lá­ciu efek­tov oh­ňa, dy­mu a expló­zií v hrách.

V sú­čas­nos­ti je tech­no­ló­gia v štá­diu ne­ve­rej­né­ho be­ta­tes­to­va­nia a spo­loč­nosť na de­monštrá­ciu jej schop­nos­tí pub­li­ko­va­la dve vi­deá. Pr­vé z nich je z GTC 2014 a uka­zu­je fil­mo­vú kva­li­tu po­žia­ru a dy­mu. De­mo vy­uží­va voxelo­vú mriež­ku 512 × 256 × 256, vý­po­čet sa te­da reali­zo­val pri 32 mi­lió­noch voxelov a pri 30 fps na gra­fic­kej kar­te Ge­For­ce GTX 780­Ti.

Video:


Dru­hé vi­deo uka­zu­je, ako by Fla­meWorks mo­hol byť pou­ži­tý v high-end hre. Pou­ží­va sa tu rov­na­ká voxelo­vá mriež­ka a gra­fic­ká kar­ta Ge­For­ce Ti­tan. Veľ­kosť voxelo­vej mriež­ky je však šká­lo­va­teľ­ná a mož­no pou­žiť aj niž­šie „roz­lí­še­nie", no má to ne­priaz­ni­vý vplyv na vzhľad oh­ňa.

Video:


Zdroj: de­ve­lo­per.nvi­dia.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter