Ďalšia vojna bude iná, bojovať budú roboty. Sú výkonejší, viac vydržia a armáde môžu ušetriť výdavky.

LARS je skrat­ka pre ter­mín „Let­hal Auto­no­mous Ro­bo­tics" a ozna­ču­je ro­bo­tic­ké bo­jo­vé sys­té­my, kto­ré do­ká­žu bo­jo­vať sa­mos­tat­ne. Po za­pnu­tí už ne­pot­re­bu­jú ďal­šiu kon­tro­lu zo stra­ny člo­ve­ka.

Tie­to ro­bo­ty - za­bi­ja­ci by ma­li nah­ra­diť ľud­ských vo­ja­kov a ho­ci sa rôz­ne or­ga­ni­zá­cie sna­žia ob­me­dziť na­sa­dzo­va­nie ro­bo­tov v ar­má­dach, to­mu­to tren­du sa asi ne­po­da­rí úpl­ne za­brá­niť. Ho­ci nej­de vždy o auto­nóm­ne tech­no­ló­gie, nie­koľ­ko prík­la­dov sa ob­ja­vi­lo aj po­čas up­ly­nu­lé­ho polro­ka.

Spo­meň­me Rus­ko, kto­ré má no­vé 900 kg auto­nóm­ne za­ria­de­nie. Pri­po­mí­na tank, má ka­me­ry, ra­dar aj la­se­ro­vé sen­zo­ry. Strie­ľa z 12,7 mm ka­nó­nu a po­hy­bu­je sa rých­los­ťou až 45 km/h. Na jed­no na­bi­tie fun­gu­je 10 ho­dín, v re­ži­me spán­ku vy­dr­ží aj týž­deň. Ako vy­ze­rá a čo do­ká­že, pre­zen­tu­je pril­ože­né vi­deo. Rus­ko zbro­jí vo­jen­ské ro­bo­ty na zá­kla­de prí­ka­zu mi­nis­tra ob­ra­ny. Sergei Shoy­gu v ja­nuá­ri 2013 vy­hlá­sil, že ar­má­da v prie­be­hu dvoch ro­kov ušet­rí vďa­ka ro­bo­tom 2,4 mi­liar­dy do­lá­rov.

Ro­bo­ty strá­žia aj tak­mer 260 ki­lo­met­ro­vú hra­ni­cu me­dzi Se­ver­nou a Juž­nou Kó­reou. Tak­zva­né „Se­cu­ri­ty Guard Ro­bot A1" ro­bo­ty vy­rá­ba Sam­sung. Za­ria­de­nie je vy­ba­ve­né kla­sic­kou a infra­čer­ve­nou ka­me­rou a cie­le iden­ti­fi­ku­je do vzdia­le­nos­ti 4 km. Sú­čas­ťou ro­bo­ta je aj za­ria­de­nie na roz­poz­ná­va­nie hla­su a rep­ro­duk­tor, po­mo­cou kto­ré­ho mô­že na di­aľ­ku ko­mu­ni­ko­vať ope­rá­tor. Ce­na jed­né­ho SGR-A1 je 200 ti­síc do­lá­rov. Ro­bot má nah­ra­diť 3 vo­ja­kov a ak vy­dr­ží fun­go­vať dlh­šie ako dva ro­ky, ar­má­de Juž­nej Kó­rei ušet­rí pe­nia­ze.

Video:


Zdroj: sa­lon.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter