Microsoft vám predvedie, čo dokážete so svojím Windows Phone 8.1

Win­dows Pho­ne 8.1 pri­ná­ša mno­ho zlep­še­ní. Pr­vé za­ria­de­nia s tým­to sys­té­mom už pri­chá­dza­jú do pre­da­ja a tie os­tat­né už v tých­to dňoch dos­ta­nú ak­tua­li­zá­ciu na vy­ššiu ver­ziu.

Pri tej­to príl­eži­tos­ti Mic­ro­soft prip­ra­vil uži­toč­nú strán­ku, kto­rá vás pre­ve­die fun­kcia­mi no­vé­ho sys­té­mu, a to od zá­kla­dov, ako je te­le­fo­no­va­nie, až po pok­ro­či­lé mož­nos­ti.

URL strán­ky sí­ce iden­ti­fi­ku­je fun­kciu ako „emu­lá­tor", no v sku­toč­nos­ti ide len o zoz­nam vy­bra­ných fun­kcií, pre kto­ré je pri­chys­ta­né krát­ke pred­ve­de­nie. Tie však v kaž­dom prí­pa­de po­mô­žu, a to naj­mä no­vým pou­ží­va­te­ľom, kto­rí ne­ma­jú skú­se­nos­ti so sys­té­mom Win­dows Pho­ne.

Zdroj: sve­tit.sk


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter