BAE: V roku 2040 budú brázdiť oblohu drony vytvorené 3D tlačou

Pod­ľa spo­loč­nos­ti BAE Sys­tems by 3D tlač moh­la do ro­ku 2040 pok­ro­čiť na­toľ­ko, aby umož­ni­la vy­tvo­riť ma­lé bez­pi­lot­né lie­tad­lá.

Ved­ci, kto­rí pra­cu­jú na fu­tu­ris­tic­kých tech­no­ló­giách, pred­pok­la­da­jú v tom ča­se exis­ten­ciu su­per hi-tech pa­lub­ných 3D tla­čiar­ní, kto­ré by vy­tla­či­li jed­not­li­vé čas­ti ma­lých bez­pi­lot­ných lie­ta­diel, kto­ré by sa po­tom ro­bo­tic­ky zmon­to­va­li. Dro­ny by ma­li mať schop­nosť sa­mo­deš­truk­cie, ak sa dos­ta­nú na ne­pria­teľ­ské úze­mie, bo­li by te­da vy­ba­ve­né roz­pus­tný­mi ob­vod­mi.

Bez­pi­lot­né lie­tad­lá pred­sta­vu­jú jed­nu zo šty­roch fu­tu­ris­tic­kých tech­no­ló­gií, o kto­rých sa in­ži­nie­ri BAE Sys­tems dom­nie­va­jú, že by moh­li tvo­riť sú­časť vo­jen­ské­ho a ci­vil­né­ho le­tec­tva v ro­ku 2040, prí­pad­ne eš­te skôr. Ďal­šia z nich sú lie­tad­lá ty­pu Sur­vi­vor, kto­ré do­ká­žu sa­my op­ra­viť svo­je poš­ko­de­né čas­ti. Umož­niť to má špe­ciál­ne te­ku­té le­pid­lo s vy­so­kou ad­he­zív­nou schop­nos­ťou.


BAE Sys­tems pred­pok­la­dá, že lie­tad­lá bu­dúc­nos­ti si sa­my op­ra­via poš­ko­de­nia v prie­be­hu nie­koľ­kých mi­nút, a to aj po­čas le­tu

Ďal­šia ví­zia lie­ta­diel bu­dúc­nos­ti je aký­si tran­sfor­mer. Nie­koľ­ko men­ších lie­ta­diel by sa moh­lo zlo­žiť v prí­pa­de pot­re­by do jed­né­ho veľ­ké­ho, čím by sa do­siah­la ús­po­ra pa­li­va. Nad ne­pria­teľ­ským úze­mím by sa po­tom lie­tad­lo za­sa roz­de­li­lo na men­šie.

Untitled-1liet.jpg

Štvr­tá tech­no­ló­gia sa tý­ka zbra­ní. Tie by moh­li v bu­dúc­nos­ti vy­uží­vať ria­de­né ener­ge­tic­ké sys­té­my (di­rec­ted ener­gy sys­tems - DES) s kon­cen­tro­va­ný­mi ener­ge­tic­ký­mi lúč­mi. Vy­užiť by sa da­li na ob­ra­nu po­zem­ných vojsk pred ra­ke­to­vý­mi útok­mi. A az­da bu­de mož­né zos­tre­liť ni­mi aj ne­pria­teľ­ské lie­tad­lo.

Video:


Všet­ky šty­ri tech­no­ló­gie sú za­tiaľ len na ry­so­va­cej dos­ke, no BAE Sys­tems, kto­rý v ro­ku 2013 in­ves­to­val do vý­sku­mu a vý­vo­ja 117 mi­lió­nov li­bier (asi 147 mil. eur), je pres­ved­če­ný o tom, že sa skôr či nes­kôr sta­nú reali­tou.

Zdroj: the­guar­dian.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter