Jibo – prvý rodinný robot, ktorého si môže dovoliť aj domáci rozpočet

Ro­bot, kto­rý by mo­hol pra­co­vať a žiť s ľuď­mi. Asi tak sa dá v struč­nos­ti cha­rak­te­ri­zo­vať kon­cept so­ciál­ne­ho ro­bo­ta, kto­ré­ho pro­jekt sa ob­ja­vil na por­tá­li In­die­go­go.

Ji­bo je sto­lo­vý ro­bot na pr­vý poh­ľad pri­po­mí­na­jú­ci lam­pu. Má ok­rúh­lu zá­klad­ňu, kto­rá sa pri­pá­ja do štan­dar­dnej elek­tric­kej zá­suv­ky, mier­ne ku­že­ľo­vi­tý tvar bru­cha a gu­ľa­tú hla­vu. Na­mies­to tvá­re má ok­rúh­ly 5,7-pal­co­vý do­ty­ko­vý dis­plej. Je­ho vý­ška je 30 cm a hmot­nosť 2,2 kg. Vy­ro­be­ný je z hli­ní­ka, plas­tu a sk­la. Po­há­ňa ho mo­bil­ný pro­ce­sor ARM a ope­rač­ný sys­tém na bá­ze Li­nuxu.

INT_2_jibo.jpg

Ro­bot je vy­ba­ve­ný Wi-Fi, Blue­tooth a je stá­le pri­po­je­ný na inter­net. A pre­čo sa ozna­ču­je ako so­ciál­ny? Vy­plý­va to z je­ho fun­kcií. Ak ste nap­rík­lad hlad­ní, mô­že­te ho po­žia­dať, aby ob­jed­nal piz­zu. Po­čas ro­din­nej os­la­vy mô­že Ji­bo zveč­niť na fo­tog­ra­fii chví­ľu, keď va­še di­eťa sfúk­ne svieč­ky na tor­te. No ro­bí aj ve­ci, kto­ré zvlád­ne aj iný in­te­li­gent­ný asis­tent, ako je napr. Si­ri. Mô­že od­osie­lať sprá­vy, pri­po­me­núť vám ne­ja­ké uda­los­ti z ka­len­dá­ra a pod.

Video:


Ji­bo vie aj roz­prá­vať po­mo­cou dvoch rep­ro­duk­to­rov. Je­ho zvu­ko­vé sen­zo­ry roz­poz­na­jú, od­kiaľ pri­chá­dza zvuk, a ro­bot sa oto­čí k oso­be, kto­rá sa mu pri­ho­vá­ra.

Za­tiaľ je to len pro­to­typ, kto­rý eš­te ne­dis­po­nu­je všet­ký­mi plá­no­va­ný­mi fun­kcia­mi. No zá­mer je jas­ný - Ji­bo nie je spot­re­bič, ale spo­loč­ník, kto­rý mô­že ko­mu­ni­ko­vať a rea­go­vať na svo­jich ľud­ských ma­ji­te­ľov spô­so­bom, kto­rý skôr po­te­ší, než ru­ší.

Ji­bo bu­de stáť 499 do­lá­rov, za vý­vo­jár­sku ver­ziu spo­lu s SDK tre­ba za­pla­tiť 599 do­lá­rov. Kam­paň sa stret­la s veľ­kým ús­pe­chom, ho­ci sa za­ča­la len 16. jú­la, cie­ľo­vá su­ma 100 000 do­lá­rov bo­la už viac ako päť­ná­sob­ne prek­ro­če­ná. Do­dáv­ky by sa ma­li za­čať kon­com ro­ka 2015.

Zdroj: mas­hab­le.com

in­die­go­go.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter