LG predstavil menšiu verziu vlajkovej lode G3. Cena je príjemná.

LG Elec­tro­nics (LG) ofi­ciál­ne pred­sta­vil no­vý mo­bil­ný te­le­fón LG G3 s. Rov­na­ko ako vlaj­ko­vý mo­del LG G3 sa aj G3 s mô­že poch­vá­liť pré­mio­vým pou­ží­va­teľ­ským kom­for­tom, di­zaj­nom Floa­ting Arc sad­nú­cim do ru­ky a la­se­ro­vým za­me­ria­va­ním fo­tog­ra­fií La­ser Auto Fo­cus. To všet­ko v kom­pak­tnej veľ­kos­ti 5-pal­co­vé­ho dis­ple­ja.

Smar­tfón LG G3 S sa ra­dí k stred­nej trie­de, ale svo­jou vý­ba­vou a fun­kčnos­ťou sa do­ká­že vy­rov­nať aj drah­ším pré­mio­vým te­le­fó­nom. S päť­pal­co­vým HD dis­ple­jom IPS s po­me­rom dis­ple­ja a te­la 74,1 % ide o naj­väč­ší smar­tfón vo svo­jej trie­de. Pô­so­bi­vo ten­ký rám­ček za­krý­va vy­me­ni­teľ­nú ro­bus­tnú ba­té­riu s ka­pa­ci­tou 2540 mAh. Floa­ting Arc De­sign sa vy­zna­ču­je jem­ný­mi za­ob­le­ný­mi lí­nia­mi, vďa­ka kto­rým te­le­fón po­hodl­ne sad­ne do ru­ky.

Blesk_LG G3 s_1.jpg

LG G3 s bol vy­vi­nu­tý pre zá­kaz­ní­kov, kto­rí hľa­da­jú kom­pakt­ný te­le­fón stred­nej trie­dy, ale zá­ro­veň po­ža­du­jú dos­ta­toč­ný vý­kon pre svo­je ob­ľú­be­né ap­li­ká­cie. Te­le­fón po­nú­ka naj­lep­šie vlas­tnos­ti vlaj­ko­vej lo­di G3 za prí­jem­nú ce­nu.

Nie­čo ši­kov­né na­vy­še

La­ser Auto Fo­cus: Vďa­ka la­se­ro­vé­mu za­me­ria­va­niu sú fo­tog­ra­fie nie­len os­trej­šie, ale aj ove­ľa lep­šie a rých­lej­šie vy­fo­te­né.

Touch & Shoot: Za­os­tre­nie a stla­če­nie spúš­te už nie sú dva, ale iba je­den krok. Sta­čí len jed­no ges­to.

Ges­tu­re Shot: Nie­len pre fa­nú­ši­kov tren­du sel­fie sa ho­dí ges­to za­vre­tia päs­te, kto­ré auto­ma­tic­ky spus­tí troj­se­kun­do­vú sa­mos­púšť.

Smart Key­board: In­te­li­gen­tná klá­ves­ni­ca sa veľ­mi rých­lo nau­čí, ako ma­ji­teľ te­le­fó­nu pí­še. Chy­bo­vosť sa tak zni­žu­je až o 75 %.

Quic­kMe­mo+: Na rých­le poz­nám­ky, nák­re­sy aj náčr­ty.

Veľ­ký vý­kon v ús­por­nom ba­le­ní
Či­po­vá súp­ra­va: 1,2 GHz Quad-Co­re Qual­comm Snap­dra­gon 400
Dis­plej: 5" HD IPS (1280 × 720; 294 ppi)
Pa­mäť: 8 GB / 1 GB RAM / slot Mic­roSD
Fo­toa­pa­rát: 8 Mpx s La­ser Auto Fo­cus / 1,3 Mpx
Ba­té­ria: 2540 mAh
Ope­rač­ný sys­tém: An­do­rid 4.4.2 Kit­Kat
Veľ­kosť: 137,7 × 69,9 × 10,3 mm
Hmot­nosť: 134 g
Sieť: 4G LTE / HSPA + 21 Mb/s (3G)
Ko­nek­ti­vi­ta: Wi-Fi b/g/n, Blue­tooth 4.0, A-GPS/Glo­nass, USB 2.0
Far­by: čier­na, bie­la, zla­tá
Os­tat­né: Touch & Shoot, Smart Key­board, Quic­kMe­mo +, Ges­tu­re Shot

LG G3 s bu­de na slo­ven­skom tr­hu k dis­po­zí­cii od augus­ta za od­po­rú­ča­nú ce­nu 333 €.

Zdroj: LGOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter