Creative MUVO mini – vodovzdorný prenosný bezdrôtový bluetoothový reproduktor

Spo­loč­nosť Crea­ti­ve Tech­no­lo­gy Ltd uvied­la Crea­ti­ve MU­VO mi­ni, naj­nov­ší prí­ras­tok do po­pu­lár­nej ro­di­ny Crea­ti­ve MU­VO.

Rep­ro­duk­tor v mo­der­nom špor­to­vo-geo­met­ric­kom kom­pak­tnom kry­te bu­de dos­tup­ný v šty­roch fa­reb­ných va­rian­toch, a to v čer­ve­nom, mod­rom, bie­lom a čier­nom. Rep­ro­duk­tor Crea­ti­ve MU­VO mi­ni je navr­hnu­tý tak, aby na­priek svo­jim ma­lým roz­me­rom pos­ky­to­val hlas­ný zvuk a sil­né ba­sy. Ok­rem to­ho, že bol navr­hnu­tý tak, aby zvlá­dol aj tie naj­dr­snej­šie po­ve­ter­nos­tné pod­mien­ky, umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom vy­chut­nať si a zdie­ľať všet­ky dru­hy di­gi­tál­ne­ho ob­sa­hu nah­las a bez ob­me­dzenia - hud­bu, vi­deá, fil­my, hry, ako aj hla­so­vé ho­vo­ry - ke­dy­koľ­vek, kde­koľ­vek a v akom­koľ­vek po­ča­sí.

INT_Creative MUVO.jpg

Tech­no­lo­gic­ké vlas­tnos­ti pre­nos­né­ho bez­drô­to­vé­ho rep­ro­duk­to­ra Crea­ti­ve MU­VO mi­ni

Vý­kon­ný zvuk
Vý­kon­né pl­no­hod­not­né mik­ro­me­ni­če - dva 1,3-pal­co­vé vý­ško­vo vy­la­de­né a od­ľah­če­né me­ni­če pos­ky­tu­jú­ce neu­ve­ri­teľ­ne hlas­ný ste­reo­fón­ny zvuk z kom­pak­tné­ho kry­tu.Nad­roz­mer­ný inter­ný pa­sív­ny me­nič - špe­ciál­ny di­zajn nad­roz­mer­nej mriež­ky sme­ru­jú­cej dop­re­du roz­ši­ru­je a zlep­šu­je vý­kon ba­sov toh­to ma­lé­ho a kom­pak­tné­ho rep­ro­duk­to­ra.

In­te­li­gent­ný di­zajn
Navr­hnu­tý a zos­ta­ve­ný pod­ľa štan­dar­du kry­tia IP66 na ochra­nu pro­ti pra­chu a vo­de, tak­že je to ideál­ny kom­pakt­ný rep­ro­duk­tor na ši­ro­kú šká­lu pou­ži­tia. Po­hodl­né na­bí­ja­nie cez USB - nie­len­že do­ká­že hlas­no preh­rá­vať zvuk bez­drô­to­vo z mo­bil­ných za­ria­de­ní, ta­kis­to sa mô­že po­hodl­ne na­bí­jať cez aké­koľ­vek pri­po­je­nie USB. Po­gu­mo­va­ný povrch - navr­hnu­tý na po­hodl­nú pre­ná­ša­teľ­nosť, kryt rep­ro­duk­to­ra je po­tiah­nu­tý gu­mo­vou vrstvou, kto­rá je po­hodl­ná na ucho­pe­nie a prí­jem­ná na do­tyk.

Jed­no­du­ché pou­ži­tie
Bez­drô­to­vá tech­no­ló­gia Blue­tooth s NFC - MU­VO mi­ni pri­chá­dza s bez­drô­to­vou tech­no­ló­giou Blue­tooth na bez­prob­lé­mo­vé bez­drô­to­vé preh­rá­va­nie hud­by a aj s tech­no­ló­giou NFC na ľah­ké a bez­prob­lé­mo­vé pri­po­je­nie s kom­pa­ti­bil­ný­mi za­ria­de­nia­mi NFC.Mož­nosť hla­si­té­ho od­po­čú­va­nia cez Blue­tooth - bez­drô­to­vé preh­rá­va­nie hud­by a po­hodl­né pri­jí­ma­nie ho­vo­rov jed­no­du­chým stla­če­ním tla­čid­la. 3,5 mm vstup Aux-in - na uni­ver­zál­ne a jed­no­du­ché pri­po­je­nie k iným ana­ló­go­vým audio­za­ria­de­niam.Ma­lý di­zajn - na maximál­nu pre­ná­ša­teľ­nosť. Vez­mi­te ho so se­bou kam­koľ­vek, vzhľa­dom na je­ho ma­lé roz­me­ry za­be­rá nao­zaj veľ­mi má­lo mies­ta v ba­to­ži­no­vom pries­to­re.

Tech­nic­ké špe­ci­fi­ká­cie pre­nos­né­ho bez­drô­to­vé­ho rep­ro­duk­to­raCrea­ti­ve MU­VO mi­ni

 • Roz­me­ry rep­ro­duk­to­ra (H × W × D): 190 × 37 × 59 mm / 7,4 × 1,4 × 1,7 pal­ca
 • Hmot­nosť rep­ro­duk­to­ra: 288 g / 10.2 oz
 • Blue­toot­ho­vá ver­zia: Blue­tooth 4.0
 • Frek­ven­cia Blue­tooth: 2402 - 2480 MHz
 • Pod­po­ro­va­né blue­toot­ho­vé pro­fi­ly:
  A2DP (bez­drô­to­vý ste­reo Blue­tooth) **
  AVRCP (di­aľ­ko­vé ov­lá­da­nie Blue­tooth)
  HFP (hands-free pro­fil)
 • Pod­po­ro­va­né ko­de­ky: SBC
 • Do­sah pre blue­toot­ho­vé za­ria­de­nia: do 10 met­rov (me­ra­né v ot­vo­re­nom pries­to­re, mú­ry a pred­me­ty mô­žu mať vplyv na do­sah za­ria­de­nia)
 • Pod­po­ru­je bez­prob­lé­mo­vé pá­ro­va­nie a spo­je­nie s blue­toot­ho­vý­mi (NFC) mo­bil­ný­mi za­ria­de­nia­mi
 • In­teg­ro­va­ný 3,5 mm vstup Aux In pre os­tat­né audio­za­ria­de­nia
 • 3,6 V 2200 mAH (7,92 Wh) lí­tio­vo-ióno­vá ba­té­ria
 • Až 10 ho­dín preh­rá­va­nia hud­by*
 • Jed­no­du­ché na­bí­ja­nie cez mic­ro USB aký­mi­koľ­vek va­ši­mi na­bí­jač­ka­mi USB
 • Kom­pa­ti­bil­ný s PC (Win­dows XP/Vista/7/8/8.1), App­le Ma­cin­tosh vy­ba­ve­ný­mi bez­drô­to­vou tech­no­ló­giou Blue­tooth
 • Kom­pa­ti­bil­ný s väč­ši­nou hlav­ných zna­čiek mo­bil­ných te­le­fó­nov pod­po­ru­jú­cich tech­no­ló­giu Blue­tooth A2DP
 • Kom­pa­ti­bil­né s mo­bil­ný­mi te­le­fón­mi vy­ba­ve­ný­mi tech­no­ló­giou NFC na bez­prob­lé­mo­vé pá­ro­va­nie a pri­po­je­nie
 • Rep­ro­duk­tor MU­VO mi­ni je dos­tup­ný v čier­nej, bie­lej, mod­rej a čer­ve­nej far­be

* Zá­vi­sí od úrov­ne hla­si­tos­ti. Sku­toč­ná ži­vot­nosť ba­té­rie sa lí­ši od spô­so­bu pou­ži­tia, nas­ta­ve­nia a pod­mie­nok oko­li­té­ho pros­tre­dia.

** Ste­reo Blue­tooth ale­bo A2DP pro­fil umož­ňu­je bez­drô­to­vý pre­nos pl­ne ste­reo­fón­ne­ho zvu­ku na ďal­šie blue­toot­ho­vé za­ria­de­nia. Ak chce­te zis­tiť, či je va­še za­ria­de­nie (no­te­book, PC ale­bo mo­bil­né za­ria­de­nie) vy­ba­ve­né A2DP s pod­po­rou tech­no­ló­gie Blue­tooth, poz­ri­te si do­ku­men­tá­ciu od vý­rob­cu váš­ho za­ria­de­nia ale­bo viac in­for­má­cií náj­de­te na inter­ne­to­vých strán­kach.

Ce­na a dos­tup­nosť
Ce­na pre­nos­né­ho bez­drô­to­vé­ho rep­ro­duk­to­ra Crea­ti­ve MU­VO mi­ni je sta­no­ve­ná na 59,99 EUR, je dos­tup­ný v on-li­ne ob­cho­de na crea­ti­ve.com.

Zdroj: Creative Technology


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter