Už aj BlackBerry má svojho digitálneho osobného asistenta

Blac­kBerry vy­tvo­ri­lo vlas­tné­ho osob­né­ho di­gi­tál­ne­ho asis­ten­ta a pri­po­ji­lo sa tak k App­lu, Goog­lu a Mic­ro­sof­tu, kto­rí už svo­jich di­gi­tál­nych asis­ten­tov ma­jú. No­vý osob­ný asis­tent Blac­kBerry sa má stať sú­čas­ťou no­vé­ho Blac­kBerry OS 10.3.

Ako sa da­lo oča­ká­vať, di­gi­tál­ny asis­tent Blac­kBerry sa bu­de ak­ti­vo­vať hla­som a bu­de dis­po­no­vať po­dob­ný­mi fun­kcia­mi ako asis­ten­ti kon­ku­ren­cie. Je­ho hlav­ná fun­kcio­na­li­ta bu­de spúš­ťa­nie ap­li­ká­cií, po­sie­la­nie správ, ak­tua­li­zá­cia so­ciál­nych sie­tí, zme­ny nas­ta­ve­ní či nas­ta­vo­va­nie pri­po­mie­nok.

Blesk_Blacberry.jpg

Blac­kBerry As­sis­tant by sa mal na­chá­dzať aj v no­vom smar­tfó­ne Blac­kBerry Pas­sport, kto­rý by sa mal na trh dos­tať v sep­tem­bri 2014.

Zdroj: sve­tit.skOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter