Obal InkCase Plus obohatí telefón o druhý displej. Predlži tak výdrž telefónu na 17 hodín

Te­le­fón YotaP­ho­ne je vy­ba­ve­ný dvo­ma dis­plej­mi. Jed­ným tra­dič­ným LCD a dru­hým s tech­no­ló­giou elek­tro­nic­ké­ho at­ra­men­tu. O dru­hý E Ink dis­plej si roz­ší­ri­te te­le­fón aj po­mo­cou špe­ciál­ne­ho oba­lu In­kCa­se Plus. Ten­to obal je mo­men­tál­ne ur­če­ný pre te­le­fón Sam­sung Ga­laxy S5, av­šak v bu­dúc­nos­ti mô­že byť kom­pa­ti­bil­ný aj s ďal­ší­mi mo­del­mi.

Spo­loč­nosť Oaxis ne­dáv­no uvied­la na trh oba­ly In­kCa­se.Ak­tuál­na Plus ver­zia umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom od­de­liť E Ink dis­plej od oba­lu a vy­uží­vať ho aj sa­mos­tat­ne - ako čí­tač­ku elek­tro­nic­kých kníh ale­bo pri špor­to­va­ní. Za­ria­de­nie sľu­bu­je vý­drž 19 ho­dín pou­ží­va­nia, resp. 7 dní v re­ži­me stan­dby.

S te­le­fó­nom ko­mu­ni­ku­je cez Blue­tooth, vďa­ka čo­mu zob­ra­zu­je žia­da­né in­for­má­cie na E Ink dis­ple­ji a po­má­ha tak šet­riť ba­té­riu te­le­fó­nu. Ho­ci pô­vod­né oba­ly In­kCa­se pod­po­ro­va­li aj sys­tém iOS, ak­tuál­na ver­zia je ur­če­ná pre te­le­fó­ny s An­droi­dom. Obal je mo­men­tál­ne ur­če­ný iba pre Sam­sung Ga­laxy S5 a je­ho hrúb­ku zväč­ší o 5 mm, resp. hmot­nosť o 45 gra­mov.

Obal by sa mal na tr­hu ob­ja­viť kon­com ro­ka. Pre­dá­vať sa bu­de za 139 do­lá­rov.

Zá­ujem­co­via ho však mô­žu zís­kať za 89 do­lá­rov + 15 USD poš­tov­né, ak pro­jekt pod­po­ria cez Kic­kstar­ter.

Video:


Zdroj: kic­kstar­ter.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter