Lietajúce drony využijete aj pri fotografovaní. Fungujú ako inteligentné lietajúce svetlá.

Ved­ci z MIT naš­li ori­gi­nál­ne vy­uži­tie pre bez­pi­lot­né lie­ta­jú­ce za­ria­de­nia, kto­ré sa bež­ne ozna­ču­jú ako dro­ny.

Tech­ni­ka os­vet­le­nia, kto­rá sa na­zý­va „rim lig­hting", je po­mer­ne ná­roč­ná na správ­nu ka­lib­rá­ciu a nas­ta­ve­nie. Svet­lá os­vet­ľu­jú bok ob­jek­tu a sú ob­vyk­le umies­tne­né po bo­koch ale­bo za ob­jek­tom. Mu­sia však byť roz­lo­že­né veľ­mi pre­cíz­ne a keď fo­tog­raf ale­bo ob­jekt zme­nia svo­ju po­zí­ciu, mu­sí sa pris­pô­so­biť aj roz­lo­že­nie sve­tiel.

Neus­tá­le po­sú­va­nie sve­tiel mô­že byť ne­po­hodl­né a ča­so­vo ná­roč­né. Ved­ci z MIT sa pre­to roz­hod­li pou­žiť dro­ny. Vy­ba­vi­li ich svet­la­mi a la­se­rom na me­ra­nie vzdia­le­nos­ti a spá­ro­va­li so sys­té­mom, kto­rý vy­po­čí­ta­va ideál­nu po­lo­hu sve­tiel vzhľa­dom na fo­tog­ra­fa a ob­jekt.

Pou­ží­va­teľ si mô­že za­de­fi­no­vať pot­reb­né pa­ra­met­re, pod­ľa kto­rých al­go­rit­mus ur­ču­je po­lo­hu sve­tiel. Sys­tém auto­ma­ti­zo­va­ne pra­cu­je v reál­nom ča­se a kaž­dú se­kun­du spra­cu­je 20 fo­tiek, kto­ré sní­ma­jú po­lo­hu fo­tog­ra­fa, ob­jek­tu a sve­tiel a v prí­pa­de pot­re­by zme­ní po­lo­hu dro­nov.

Zdroj: cnet.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter