Nie len pre sniperov: samostatne navádzaný projektil trafí cieľ na 2 km aj pri silnom vetre

ITN_darpa_exacto.jpg Agen­tú­ra DAR­PA má dl­ho­do­bo am­bí­ciu vy­tvo­riť sa­mos­tat­ne na­vá­dza­nú stre­lu, kto­rá za­siah­ne cieľ aj pri chyb­nom za­me­ra­ní. Ne­dáv­no zve­rej­ne­né vi­deo uka­zu­je test ta­ké­ho­to pro­jek­ti­lu, kto­rý je schop­ný per­fek­tne za­siah­nuť terč aj v prí­pa­de, že os­tre­ľo­vač mie­ri v úpl­ne nes­práv­nom uh­le.

Pro­jek­til sa vy­ví­ja v rám­ci prog­ra­mu EXAC­TO (Extre­me Ac­cu­ra­cy Tas­ked Or­dnan­ce). Ide o špe­ciál­ne navr­hnu­té stre­li­vo a real-ti­me op­tic­ký na­vá­dza­cí sys­tém, kto­rý po­má­ha sle­do­vať a ria­diť pro­jek­til tak, aby sa kom­pen­zo­va­li vply­vy po­ča­sia, vet­ra, po­hy­bu ter­ča a ďal­šie fak­to­ry. Je to za­tiaľ stre­la men­šie­ho ka­lib­ru .50, ur­če­ná pre sni­pe­rov.

Video:


Sys­tém, kto­rý pou­ží­va ame­ric­ká ar­má­da v sú­čas­nos­ti, za­siah­ne cieľ do vzdia­le­nos­ti 600 m, pri vzdia­le­nos­tiach pre­sa­hu­jú­cich 1 ki­lo­me­ter však je­ho pres­nosť prud­ko kle­sá, a to aj v ideál­nych pod­mien­kach. Ok­rem to­ho sú­čas­ná tech­no­ló­gia neu­mož­ňu­je os­tre­ľo­va­čo­vi od­had­núť napr. vplyv boč­né­ho vet­ra na drá­hu stre­ly, čo zna­me­ná, že sa k ne­mu mu­sí dos­tať bliž­šie ale­bo rá­tať s tým, že ho ne­za­siah­ne na pr­vý po­kus. EXAC­TO však sľu­bu­je do­sah až do 2000 met­rov a ne­zá­vis­losť od po­ve­ter­nos­tných pod­mie­nok.

Na to, aby pro­jekt zna­me­nal prak­tic­kú a ši­ro­ko pou­ží­va­nú ino­vá­ciu, puš­ka nes­mie byť ťaž­šia ako tie, kto­ré sa pou­ží­va­jú v sú­čas­nos­ti, a mu­sí pou­ží­vať mu­ní­ciu štan­dar­dnej veľ­kos­ti. Ak bu­dú tie­to po­žia­dav­ky spl­ne­né, mô­že sys­tém pri­niesť pre os­tre­ľo­va­čov naj­väč­šiu re­vo­lú­ciu od čias, keď sa v po­lo­vi­ci 19. sto­ro­čia za­ča­li pou­ží­vať te­les­ko­pic­ké za­me­ria­va­če.

Zdroj: rt.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter