Microsoft má umelú inteligenciu Adam. Dokáže identifikovať obrázky lepšie ako Google

Veľ­ké IT spo­loč­nos­ti in­ves­tu­jú ve­ľa pros­tried­kov do vý­vo­ja ume­lej in­te­li­gen­cie. Ak­tuál­nym tren­dom je tzv. „deep lear­ning" ume­lá in­te­li­gen­cia, kto­rá si­mu­lu­je hie­rar­chic­ký pro­ces uče­nia sa moz­gu krok za kro­kom. 

Jej prí­no­som má byť zlep­še­nie roz­poz­ná­va­nia ho­vo­re­né­ho slo­va, do­ko­na­lej­šie prek­la­da­nie cu­dzích ja­zy­kov aj lep­šia ana­lý­za ob­ra­zo­vých vstu­pov. Na če­le „deep lear­ning" pro­jek­tov je Goog­le so svo­jou AI naz­va­nou Brain. Av­šak na ume­lej in­te­li­gen­cii pra­cu­je aj Mic­ro­soft, kto­rý sa poch­vá­lil vý­bor­ný­mi vý­sled­ka­mi pri iden­ti­fi­ko­va­ní fo­tiek psov.

Mic­ro­soft o pro­jek­te Adam v mi­nu­los­ti ve­rej­ne ne­ho­vo­ril. Prez­ra­dil však, že sys­tém do­ká­že ana­ly­zo­vať fo­tog­ra­fie dvoj­ná­sob­ne lep­šie ako pred­chá­dza­jú­ce ver­zie ume­lej in­te­li­gen­cie - a vy­sta­čí si so 70% vý­poč­to­vej si­ly.

Pod­ľa Mic­ro­sof­tu do­sia­hol Adam v tes­te Ima­ge­Net 22K lep­šie skó­re ako Goog­le Brain. Test tvo­rí da­ta­bá­za s viac ako 22 ti­síc­mi ob­ráz­ka­mi, kto­ré ume­lá in­te­li­gen­cia ana­ly­zu­je. Zá­kla­dom ús­pe­chu Ada­ma nie sú nov­šie ale­bo pok­ro­či­lej­šie deep lear­ning al­go­rit­my, ale lep­šie op­ti­ma­li­zo­va­ná ko­mu­ni­ká­cia me­dzi za­ria­de­nia­mi. Mic­ro­soft ve­rí, že vy­uži­tím tých­to tech­no­ló­gií sa mô­žu neu­ró­no­vé sie­te učiť rých­lej­šie a pres­nej­šie, pri men­šej spot­re­be vý­poč­to­vej si­ly.

Video:


Zdroj: wired.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter