Wet Rod – luxusný vodný skúter pre náročných

Ak ste mi­lio­ná­rom, mô­že­te si na ces­tu po mo­ri kú­piť jach­tu. Ale na krat­šie vý­le­ty na blíz­ke os­tro­vy či plá­že mô­že­te pou­žiť luxus­ný vod­ný skú­ter. Navr­hol ho di­zaj­nér Kurt Strand a vo­lá sa V8 Wet Rod. Má dĺžku 4,9 met­ra, po­há­ňa ho 8-val­co­vý mo­tor s ob­je­mom 5,7 lit­ra a vý­ko­nom 300 kon­ských síl. Do­sa­hu­je rých­losť 105 km/h.

Plášť skút­ra je vy­ro­be­ný z uh­lí­ko­vých vlá­kien a epoxido­vej ži­vi­ce. Ná­po­je si mô­že­te ulo­žiť do skrin­ky s ľa­dom, umies­tne­nej pod se­dad­lom, k dis­po­zí­cii je aj vo­do­tes­ný box na ba­to­ži­nu. K vo­li­teľ­né­mu prís­lu­šen­stvu pat­rí dre­ve­ný od­klad vnú­tor­ných stien pod­ľa že­la­nia zá­kaz­ní­ka, zvu­ko­vý sys­tém, na­vi­gá­cia GPS.

Wet Rod by mal byť ko­mer­čne dos­tup­ný v prie­be­hu toh­to ro­ka, je­ho ce­na sa bu­de za­čí­nať na 49 000 do­lá­roch. Je to tak­mer za­dar­mo pri po­rov­na­ní s ce­nou luxus­nej jach­ty Strand Craft 122 od rov­na­ké­ho di­zaj­né­ra, kto­rá sa má pre­dá­vať za 25 000 mi­lió­nov do­lá­rov.

Video:


Zdroj: giz­mag.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter