Timberman je nový Flappy Bird. A pozor, je rovnako návykový

Tým, kto­rí si chcú nap­rík­lad ča­ka­nie v dl­hom ra­de sprí­jem­niť hra­ním, od­po­rú­ča­me do po­zor­nos­ti hru Tim­ber­man. Pod­ľa úda­jov App An­nie sa dos­ta­la do reb­ríč­ka 5 naj­sťa­ho­va­nej­ších hier v 20 kra­ji­nách (pat­rí me­dzi ne aj Slo­ven­sko), v ôs­mich z nich do­kon­ca na čel­nú po­zí­ciu.

Po­zor, jed­na z vý­znam­ných čŕt tej­to hry je ná­vy­ko­vosť. Prin­cíp je po­dob­ný ako pri Flap­py Birds. Va­ša úlo­ha je na­poh­ľad jed­no­du­chá - vy­ťať klik­nu­tím strom a vy­hý­bať sa pa­da­jú­cim ko­ná­rom. Všet­ko však mu­sí­te ro­biť veľ­mi rých­lo. To, z kto­rej stra­ny se­ká­te, ov­lá­da­te po­mo­cou do­ty­ko­vé­ho dis­ple­ja.

Video:


Hra je ur­če­ná pre iOS aj An­droid, stiah­nuť si ju mô­že­te v App Sto­re či na Goog­le Play. Ho­ci je k dis­po­zí­cii už od má­ja, po po­čia­toč­nom ús­pe­chu zá­ujem o ňu kle­sol. Až v pos­led­ných dňoch za­ži­la ob­rov­ský roz­mach, ako uka­zu­je aj graf.

Blesk_graf_Timberman.jpg

Hra je dos­tup­ná za­dar­mo, no čas­to sa v nej ob­ja­vu­jú rek­la­my. Po­nú­ka sa však aj ver­zia Gol­den Edi­tion za 0,99 do­lá­ra.

Zdroj: tech­crunch.com
Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter