Microsoft integruje cloud Azure do StorSimple

Spo­loč­nosť pred­sta­vi­la no­vú služ­bu pre svo­je úlož­né za­ria­de­nia Stor­Simp­le, kto­rá bu­de dá­ta zá­lo­ho­vať v clou­de Azu­re.

Pod­ni­ky, kto­ré chcú zní­žiť nák­la­dy na uk­la­da­nie dát, mô­žu čos­ko­ro pres­kú­mať no­vú služ­bu spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft. Tá by im ma­la ušet­riť pe­nia­ze tým, že bu­de zá­lo­hy dát uk­la­dať v clou­do­vom úlo­žis­ku. Tá­to služ­ba bu­de k dis­po­zí­cii pre no­vú súp­ra­vu úlož­ných za­ria­de­ní, kto­rú za­čne spo­loč­nosť pre­dá­vať od 1. augus­ta toh­to ro­ka. 

„Stor­Simp­le spá­ja vý­kon­né mies­tne úlo­žis­ko s bez­od­ným mož­nos­ťa­mi uk­la­da­nia v clou­de," uvie­dol Mi­ke Schutz, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ mar­ke­tin­gu pro­duk­tov na plat­for­me clou­du.
Po­mo­cou no­vých server­ov Mic­ro­soft Stor­Simp­le a prid­ru­že­nej clou­do­vej služ­by mô­žu pod­ni­ky pod­ľa od­ha­dov spo­loč­nos­ti zní­žiť nák­la­dy na uk­la­da­nie dát až o 60 per­cent, ok­rem iné­ho pre­to, že kles­ne pra­cov­né za­ťa­že­nie správ­cov a zní­ži sa pot­re­ba na­ku­po­va­nia no­vých úlož­ných za­ria­de­ní. 

Clou­do­vé služ­by mož­no pou­žiť ako sú­časť ope­rá­cie zo­ta­ve­nia po ha­vá­rii ale­bo na pre­ne­se­nie vý­poč­to­vo ná­roč­ných ope­rá­cií, ako je ana­lý­za dát, do clou­du. 

Po­nu­ka je pos­ta­ve­ná na za­ria­de­niach spo­loč­nos­ti Stor­Simp­le vy­rá­ba­jú­cej úlož­né za­ria­de­nia, kto­rú Mic­ro­soft kú­pil v ro­ku 2012. No­vé za­ria­de­nia Stor­Simp­le mô­žu uk­la­dať dá­ta v úlo­žis­ku Mic­ro­soft Azu­re rov­na­kým spô­so­bom, ako ich uk­la­da­jú na svo­je vlas­tné dis­ky. Mic­ro­soft na ten­to účel vy­vi­nul sof­tvér, kto­rý umož­ňu­je spus­te­nie tech­no­ló­gií Stor­Simp­le v služ­be Azu­re.
Rad dis­ko­vých po­lí Stor­Simp­le 8000 je navr­hnu­tý tak, aby koor­di­no­val ope­rá­cie s Azu­re bez aké­ho­koľ­vek zá­sa­hu správ­cov úlo­žis­ka. V tom­to nas­ta­ve­ní mô­že Azu­re pos­kyt­núť služ­by zá­lo­ho­va­nia ale­bo ho mož­no vy­užiť ako dru­hú plat­for­mu na vý­poč­to­vé úlo­hy. 

Sko­pí­ro­va­ním dát do Azu­re eli­mi­nu­je pot­re­bu udr­žia­vať ďal­ší lo­kál­ny pás­ko­vý ale­bo dis­ko­vý sys­tém zá­lo­ho­va­nia. Pod­ni­ko­vý sys­tém mô­že byť navr­hnu­tý tak, aby bo­la v prí­pa­de zly­ha­nia pri­már­ne­ho úlo­žis­ka dát pre­vádz­ka prep­nu­tá na zá­lo­hu v clou­de Azu­re a aby moh­la byť ob­no­ve­ná je­ho čin­nosť. Všet­ky no­vé dá­ta zhro­maž­de­né v Azu­re mož­no sko­pí­ro­vať späť do pri­már­ne­ho úlo­žis­ka, len čo sa ob­no­ví nor­mál­na pre­vádz­ka. 

Dup­li­ká­cia dát v služ­be Azu­re ta­kis­to fir­mám umož­ní pou­žiť ich dá­ta v ďal­ších úlo­hách, nap­rík­lad ana­lý­ze, kto­rú mož­no spúš­ťať v rám­ci Azu­re. Mic­ro­soft sú­čas­ne prip­ra­vil no­vý sof­tvér, kto­rý umož­ní správ­com z je­di­né­ho roz­hra­nia spra­vo­vať tak dá­to­vé úlo­žis­ká Stor­Simp­le v Azu­re, ako aj na vlas­tných server­och v síd­le fir­my. 

Pred­chá­dza­jú­cu ge­ne­rá­ciu za­ria­de­ní Stor­Simp­le už pod­ľa Mic­ro­sof­tu pou­ží­va ve­ľa or­ga­ni­zá­cií, nap­rík­lad spo­loč­nos­ti Maz­da, SK Te­le­com, Sun­dan­ce Film Fes­ti­val, GF Health Pro­ducts ale­bo mes­to San Jo­sé v Ka­li­for­nii. 

Spo­loč­nosť pred­sta­ví no­vé fun­kcie Stor­Simp­le na kon­fe­ren­cii Worldwide Par­tner Con­fe­ren­ce, kto­rá sa bu­de ko­nať bu­dú­ci týž­deň v hlav­nom mes­te USA Was­hin­gto­ne.

Zdroj: com­pu­terworld.cz


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter