Microsoft oficiálne vypustil Windows Phone 8.1, dostupný je už aj pre slovenských používateľov

Win­dows Pho­ne 8.1 bol už pred pár dňa­mi vy­pus­te­ný pre Lu­miu 625. Vče­ra sa však Mic­ro­soft roz­ho­dol ofi­ciál­ne oh­lá­siť pos­tup­ný prí­chod toh­to sys­té­mu na všet­ky za­ria­de­nia so sys­té­mom Win­dows Pho­ne 8.

Tý­ka sa to tých­to za­ria­de­ní zo sé­rie No­kia Lu­mia:
520, 520T, 521, 525, 526, 620, 625, 630, 630 Dual SIM, 635, 720, 720T, 810, 820, 822, 920, 920T, 925, 925T, 928, 930, Icon, 1020, 1320 a 1520.

Video:


Win­dows Pho­ne 8.1 pri­ná­ša množ­stvo no­vých dopl­nkov a op­ti­ma­li­zá­cií, rov­na­ko aj schop­nosť pou­ží­vať vlast­ný ob­rá­zok na po­za­dí pre va­še ži­vé dlaž­di­ce, no­vé ak­čné cen­trum na no­ti­fi­ká­cie, vir­tuál­nu asis­ten­tku Cor­ta­na a ak­tua­li­zo­va­ný Inter­net Explo­rer 11. No­vý Cyan up­da­te zá­ro­veň zlep­ší ap­li­ká­cie ako No­kia Ca­me­ra či Crea­ti­ve Stu­dio a ako bo­nus ak­tua­li­zu­je lo­kál­nu ver­ziu na­vi­gá­cie HE­RE Dri­ve na glo­bál­nu ver­ziu HE­RE Dri­ve+ na za­ria­de­niach Lu­mia 520, 525, 620 a 720.

Blesk_tab_svetik.jpg

Nao­pak, Lu­mia 1520 a Lu­mia Icon prej­dú zlep­še­ním kva­li­ty zvu­ku a mož­nos­tí fo­toa­pa­rá­tu, me­dzi kto­ré pat­rí pod­po­ra vý­stu­pu RAW DNG.

Spo­lu s ofi­ciál­nym ozná­me­ním pri­chá­dza Mic­ro­soft aj s uži­toč­nou strán­kou, kde si kaž­dý pou­ží­va­teľ mô­že skon­tro­lo­vať, ke­dy bu­de ak­tua­li­zá­cia sys­té­mu dos­tup­ná aj pre je­ho za­ria­de­nie. Ak­tua­li­zá­cia bu­de pre­bie­hať pos­tup­ne v pie­be­hu nie­koľ­kých týž­dňov, ako to už bý­va pri Win­dows Pho­ne zvy­kom.

Na strán­kach spo­loč­nos­ti sa doz­vie­te, ke­dy bu­de ak­tua­li­zá­cia prip­ra­ve­ná pre kon­krét­ny mo­del. Tie sú za­ra­de­né do sku­pín pod­ľa re­gió­nu a špe­ci­fi­ká­cie - buď ná­rod­nej, ale­bo kon­krét­ne­ho ope­rá­to­ra. Doz­vie­te sa tak, že na Slo­ven­sku je ak­tua­li­zá­cia v tej­to chví­li dos­tup­ná pre ná­rod­ný va­riant Lu­mie 625 a pre Lu­miu 925 z dis­tri­bú­cie mo­bil­né­ho ope­rá­to­ra Oran­ge.

Väč­ši­na za­ria­de­ní však stá­le ne­sie sta­tus „un­der tes­ting". Ten ozna­ču­je pre­bie­ha­jú­ce fi­nál­ne tes­to­va­nie ver­zie sys­té­mu pre kon­krét­ny mo­del. Spo­loč­nosť zá­ro­veň in­for­mu­je, že na bez­prob­lé­mo­vý prie­beh ak­tua­li­zá­cie je ne­vyh­nut­né dis­po­no­vať as­poň 1,5 GB úlož­né­ho pries­to­ru.

Ak ste ma­ji­te­ľom jed­né­ho z uve­de­ných mo­de­lov slo­ven­skej dis­tri­bú­cie, dos­ta­li ste už upo­zor­ne­nie o ak­tua­li­zá­cii? Mô­že­te si po­zrieť krát­ke vi­deo spo­loč­nos­ti, kto­ré vás ce­lým pro­ce­som ak­tua­li­zá­cie v krát­kos­ti pre­ve­die.

Zdroj: sve­tit.skOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter