Inteligentný náramok Ritot vám premietne informácie na ruku

Ri­tot sú in­te­li­gen­tné ho­din­ky, kto­ré sa fun­kčnos­ťou veľ­mi ne­lí­šia od os­tat­ných. Uka­zu­jú pres­ný čas, čís­lo vo­la­jú­ce­ho, texto­vé sprá­vy, ak­tua­li­zá­cie na so­ciál­nych mé­diách, pri­po­mien­ky, in­for­má­cie o po­ča­sí a pod. Iba­že je tu je­den há­čik. Všet­ky tie­to úda­je sa ne­zob­ra­zu­jú na dis­ple­ji, ale na va­šej ru­ke. Umož­ňu­je to za­bu­do­va­ný pi­kop­ro­jek­tor, kto­rý tie­to úda­je pre­mie­ta na ľud­skú po­kož­ku.

Ho­din­ky bu­dú dos­tup­né vo vy­ho­to­ve­ní Bra­ce­let a Sport. Do­dá­va sa k nim aj špe­ciál­na zá­klad­ňa, kto­rá slú­ži na na­bí­ja­nie a fun­gu­je bez­drô­to­vo. Mož­no ju vy­užiť aj vo fun­kcii bu­dí­ka.

ritot2.jpg

Prav­da, úda­je sa ne­zob­ra­zu­jú vždy, ale vy­vo­lá­te ich stla­če­ním do­ty­ko­vé­ho tla­čid­la ale­bo pot­ra­se­ním ho­di­niek. Pro­jek­cia tr­vá 10 se­kúnd. Ho­din­ky pod­po­ru­jú aj vib­rá­cie.

Ri­tot spo­lup­ra­cu­je s ope­rač­ný­mi sys­té­ma­mi An­droid, iOS a Win­dows Pho­ne. Na nas­ta­ve­nie no­ti­fi­ká­cií z te­le­fó­nu tre­ba pou­žiť ap­li­ká­ciu Ri­tot.

Video:


Ba­té­ria má ži­vot­nosť na 150 ho­dín v re­ži­me pre­mie­ta­nia a nie­koľ­ko­me­sač­nú pre­vádz­ku v re­ži­me stand-by.

ritot.png

Kam­paň na por­tá­li In­die­go­go je ús­peš­ná, cie­ľo­vá su­ma 50 000 do­lá­rov bo­la už nie­koľ­ko­ná­sob­ne prek­ro­če­ná. Ho­din­ky si mož­no ob­jed­nať za 120 do­lá­rov, pri­čom do­ru­če­nie do ce­lé­ho sve­ta je bez­plat­né. Zá­siel­ka ob­sa­hu­je ho­din­ky a na­bí­ja­ciu zá­klad­ňu. Do­dáv­ky by sa ma­li za­čať vo feb­ruári 2015.

Zdroj: neowin.net


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter