Usmievajte sa! Smile TV môžete sledovať len s úsmevom na tvári

Smi­le TV pou­ží­va sof­tvér na roz­poz­ná­va­nie tvá­re a sle­do­va­nie váš­ho vý­ra­zu. Te­le­ví­zor bu­de preh­rá­vať ob­sah, len ak sa us­mie­va­te.

O čo ide? Ume­lec Da­vid Hed­berg si za­umie­nil, že oto­čí vzťah te­le­ví­zie a di­vá­ka na­ru­by. Nie di­vák bu­de rea­go­vať ús­me­vom na ob­sah na ob­ra­zov­ke, ale te­le­ví­zor bu­de rea­go­vať na ús­mev di­vá­ka a bu­de pok­ra­čo­vať v preh­rá­va­ní ob­sa­hu iba v prí­pa­de, že roz­poz­ná ná­le­ži­tý vý­raz tvá­re.

Te­le­ví­zor bu­de preh­rá­vať ve­se­lé vi­deok­li­py, napr. zá­pa­sy wres­tlin­gu, zvie­ra­cie vi­deá, kung-fu fil­my a pod. V je­ho zá­klad­ni za lo­gom Smi­le TV je uk­ry­tá ka­me­ra, kto­rá sle­du­je di­vá­ka. Keď z je­ho tvá­re zmiz­ne ús­mev, ob­raz sa zme­ní na sta­tic­ký.

„Zlý prí­jem sa oby­čaj­ne spá­jal so zlým tech­nic­kým vý­ko­nom an­té­ny. Pred de­sia­ti­mi rok­mi bo­lo všet­kým jas­né, kto di­ktu­je in­for­má­cie, kto­ré ab­sor­bu­je­me. Te­raz, keď je k dis­po­zí­cii ši­ro­ko dos­tup­ný ob­sah, už otáz­kou nie je to, či ho mô­že­me pri­jí­mať, ale či ho vní­ma­me," vy­svet­ľu­je Hed­berg na svo­jej webo­vej strán­ke. „Ak vy­jad­rí­me, že sa nám nie­čo pá­či, sa­mi sa stá­va­me an­té­na­mi pre­ná­ša­jú­ci­mi ob­sah na nie­ko­ho ďal­šie­ho. To­to za­ria­de­nie pra­cu­je s tech­no­ló­giou roz­poz­ná­va­nia tvá­re a so sta­rou te­le­víz­nou ob­ra­zov­kou, aby si di­vák zno­vu uve­do­mil, ako pris­tu­pu­je k ob­sa­hu. Fun­gu­je to len vte­dy, ak sa us­mie­va­me."


Zdroj: cnet.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter