Microsoft chce „podkúriť“ Chromebookom, HP uvedie notebook s Windows za 150 eur

Mic­ro­soft prip­ra­vu­je ce­no­vý útok na Chro­me­boo­ky Goog­lu. Na par­tner­skej kon­fe­ren­cii COO Mic­ro­sof­tu Ke­vin Tur­ner ozná­mil, že HP plá­nu­je uviesť na trh v prie­be­hu le­ta lac­ný no­te­book Stream s ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows, kto­ré­ho ce­na bu­de 199 do­lá­rov (me­nej ako 150 eur).

Tur­ner sí­ce neuvie­dol kon­krét­ne pa­ra­met­re toh­to no­te­boo­ku, ale za­to pred­sta­vil špe­ci­fi­ká­cie ďal­ších dvoch lac­ných no­te­boo­kov od Tos­hi­by a Ace­ru.

Níz­ko­nák­la­do­vý mo­del Acer bu­de mať 15,6-pal­co­vý dis­plej a 2,16 GHz pro­ce­sor In­tel Ce­le­ron, za­tiaľ čo Tos­hi­ba uve­die na trh men­ší, 11,6-pal­co­vý no­te­book.

msft_acer_toshiba.jpg

HP vraj chys­tá aj 7- a 8-pal­co­vé po­čí­ta­če Stream (prav­de­po­dob­ne pôj­de o tab­le­ty) s ce­nou 99 do­lá­rov, oba s ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows.

Mic­ro­soft pos­tup­ne zni­žo­val ce­ny li­cen­cií na ope­rač­ný sys­tém Win­dows, aby vý­rob­co­via po­čí­ta­čov po­nú­ka­li svo­je za­ria­de­nia lac­nej­šie. Vďa­ka niž­ším ce­nám bu­dú môcť lep­šie kon­ku­ro­vať Chro­me­boo­kom.

Chro­me­boo­ky do­siah­li ús­pech pre­dov­šet­kým pre jed­no­du­chosť Chro­me OS, čo je v pod­sta­te „sval­na­tej­šia" ver­zia webo­vé­ho pre­hlia­da­ča Chro­me. Goog­le pos­tup­ne pri­dá­va aj no­vé fun­kcie, ako sú no­ti­fi­ká­cie z an­droi­do­vých smar­tfó­nov či pod­po­ra an­droi­do­vých ap­li­ká­cií, čo uro­bí tie­to za­ria­de­nia eš­te prí­ťaž­li­vej­ší­mi pre pou­ží­va­te­ľov. Lac­nej­šie za­ria­de­nia s Win­dows mô­žu Mic­ro­sof­tu po­môcť, ale sa­ma níz­ka ce­na ne­bu­de sta­čiť na váž­nej­šie kon­ku­ro­va­nie.

Zdroj: the­ver­ge.com
tech­no­buf­fa­lo.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter