Recenzia PlayStation 4 + Watch Dogs: Nová generácia nie je iba o lepšej grafike

PlayS­ta­tion 4 sa v zá­klad­nom ba­le­ní pre­dá­va za ce­nu 399 EUR. Slú­ži pri­már­ne na hra­nie, v mul­ti­me­diál­nych fun­kciách za­os­tá­va. V do­be tes­to­va­nia nám kon­zo­la preh­ra­la iba film na Blu-Ray dis­ku, av­šak bez pod­po­ry 3D fil­mov. Pri­tom PS3 si bez prob­lé­mov po­ra­dí aj s 3D Blu-Ray­mi.

Ta­kis­to za­mr­ze­la ab­sen­cia pod­po­ry MP3 for­má­tu a ne­mož­nosť strea­mo­vať fil­my do kon­zo­ly cez DL­NA. PS4 do­kon­ca nep­reh­rá ani kla­sic­ké audio CD, aj keď po­chy­bu­je­me, že by bo­la tá­to fun­kcia vý­raz­nej­šie pou­ží­va­ná. PS4 si z hľa­dis­ka mul­ti­me­diál­ne­ho vy­uži­tia ro­zu­mie iba s on-de­mand služ­ba­mi spo­loč­nos­ti So­ny - ani Mu­sic Un­li­mi­ted, ani Vi­deo Un­li­mi­ted, však na Slo­ven­sku nie sú dos­tup­né.

konzola.jpg

PS4 má vy­da­re­ný di­zajn a po­mer­ne ma­lé roz­me­ry. Do po­lič­ky pre PS3 sa vám zmes­tí bez prob­lé­mov.

PlayS­ta­tion 4 je te­da ur­če­ná pri­már­ne pre hrá­čov. So­ny sľú­bil, že mno­hé z chý­ba­jú­cich fun­kcií, kto­ré sa da­li pou­ží­vať na PS3, ča­som dopl­ní. Polro­ka po vy­da­ní však stá­le chý­ba­jú.

No­vá ge­ne­rá­cia nie je iba o lep­šej gra­fi­ke

Viac vý­ko­nu pri­ná­ša lep­šiu gra­fic­kú kva­li­tu. Roz­diel vo vý­ko­ne je vi­di­teľ­ný pri poh­ľa­de na har­dvé­ro­vú vý­ba­vu - PS3 vy­uží­val špe­ciál­ny Cell pro­ce­sor a 256 MB ope­rač­nej pa­mä­te pre sys­tém a ďal­ších 256 MB pre gra­fi­ku. PS4 má 8-jad­ro­vý pro­ce­sor za­lo­že­ný na plat­for­me AMD a 8 GB zdie­ľa­nej GDDR5 pa­mä­ti. No­vá ge­ne­rá­cia v po­rov­na­ní so svo­jim pred­chod­com pri­po­mí­na viac po­čí­tač, za­lo­že­ná je na ar­chi­tek­tú­re x86-64.

RemotePlay.jpg

Vzdia­le­né hra­nie, mo­bil­nú ap­li­ká­ciu a mož­nosť zdie­ľať her­ný ob­sah po­va­žu­je­me za hlav­ný prí­nos no­vej kon­zo­ly.

Roz­die­ly v gra­fi­ke sú v po­rov­na­ní so star­ší­mi kon­zo­la­mi vi­di­teľ­né na pr­vý poh­ľad. Ide naj­mä o rôz­ne de­tai­ly, ako je kva­lit­nej­šie os­vet­le­nie, bo­hat­šie pros­tre­die ale­bo lep­šie spra­co­va­né tie­ne. Na PS4 sme tes­to­va­li niek­to­ré ti­tu­ly, kto­ré sme ma­li mož­nosť za­hrať si aj na po­čí­ta­či a tre­ba do­dať, že roz­die­ly v kva­li­te nad­prie­mer­né­ho her­né­ho PC a PS4 sú mi­ni­mál­ne. Ak má­te star­ší po­čí­tač a hrá­te na naj­men­ších de­tai­loch, po­tom PS4 po­nú­ka na pr­vý poh­ľad lep­šiu gra­fi­ku. To is­té sa­moz­rej­me pla­tí aj v po­rov­na­ní s PS3.

Ho­ci si väč­ši­na pou­ží­va­te­ľov kú­pi no­vú kon­zo­lu naj­mä kvô­li lep­šej gra­fi­ke, PlayS­ta­tion 4 po­nú­ka množ­stvo drob­nos­tí a de­tai­lov, kto­ré zlep­šu­jú cel­ko­vý pou­ží­va­teľ­ský zá­ži­tok. Tre­ba po­ve­dať, že ide o rôz­ne vlas­tnos­ti, kto­ré sa na pr­vý poh­ľad zda­jú tak­mer až ne­pod­stat­né, av­šak vo vý­sled­ku po­sú­va­jú kon­zo­lu na vy­ššiu úro­veň. V tom­to sme­re chvá­li­me pod­po­ru mo­bil­nej ap­li­ká­cie, kto­rá roz­ší­ri mož­nos­ti kon­zo­ly na dru­hú ob­ra­zov­ku, vzdia­le­né hra­nie za pou­ži­tia pre­nos­nej kon­zo­ly PS Vi­ta, zjed­no­du­še­né pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie, ale aj schop­nosť zdie­ľať screen­sho­ty a vi­deá z hra­nia, resp. strea­mo­vať hra­nie v pria­mom pre­no­se na inter­ne­te.

Do­ty­ko­vý ga­me­pad a šik­má ška­tuľ­ka

PlayS­ta­tion 4 si zís­kal na­še sym­pa­tie aj svo­jim von­kaj­ším „oba­lom". Naj­mä ak si pa­mä­tá­te, ako vy­ze­ral pr­vý mo­del PS3-ky. Štvor­ku mô­že­me z hľa­dis­ka roz­me­rov 275 × 305 × 53 mm pri­rov­nať k nes­kor­šej ite­rá­cii, kto­rá ma­la ozna­če­nie PS3 Slim. No­vá kon­zo­la nás prek­va­pi­la mier­ne šik­mým te­lom, av­šak tma­vé ša­si je ele­gan­tné a hlav­ne re­la­tív­ne ten­ké.

Pri poh­ľa­de na os­tat­né mo­de­ly PS3 a Xbox kon­zo­ly ide o naj­ten­šie za­ria­de­nie na tr­hu. Kon­zo­lu k te­le­ví­zo­ru pri­po­jí­te iba po­mo­cou HDMI por­tu. Ok­rem to­ho po­nú­ka 2 USB 3.0 por­ty na pred­nom pa­ne­li. V za­dnej čas­ti náj­de­te eter­ne­to­vý port, op­tic­ký audio vý­stup a ko­nek­tor pre pri­po­je­nie PlayS­ta­tion ka­me­ry. PS4 mô­že­me pri­rov­nať k PS3 Slim aj z hľa­dis­ka ge­ne­ro­va­né­ho hlu­ku. Kon­zo­la nie je vý­raz­ne hluč­ná, av­šak v zá­ťa­ži ju po­čuť bu­de­te.

gamepad.jpg

No­vý ov­lá­dač dos­tal do­ty­ko­vú plo­chu a ma­lý rep­ro­duk­tor.

Znač­ných vy­lep­še­ní sa doč­kal aj ov­lá­dač Dual­Shock. Naj­nov­šia ge­ne­rá­cia má za me­nom ta­kis­to čís­lov­ku 4 a vy­chá­dza z kon­cep­tu troj­ky. So­ny mier­ne predĺžil úcho­py, ov­lá­dač tak lep­šie pad­ne do ru­ky a to aj na­priek to­mu, že nie je vy­slo­ve­ne ma­sív­ny. Za­ují­ma­vou vlas­tnos­ťou je ma­lá do­ty­ko­vá plo­cha, kto­rú sa po­da­ri­lo za­bu­do­vať do pries­to­ru nad páč­ka­mi.

Uvi­dí­me, ako do­ká­žu ten­to ov­lá­da­cí pr­vok vy­užiť vý­vo­já­ri. Z hľa­dis­ka her­né­ho zá­žit­ku nás prek­va­pu­jú­co po­te­šil ma­lý rep­ro­duk­tor, kto­rý je za­bu­do­va­ný v ov­lá­da­či. Ide o drob­nosť, av­šak keď sa z ov­lá­da­ča oz­ve ne­ja­ký zvu­ko­vý efekt, pô­so­bí to na hrá­ča vý­raz­nej­šie a prí­jem­ne to oži­vu­je inak ste­reo­typ­nú zvu­ko­vú ku­li­su.

Tech­nic­ké pa­ra­met­re

Ozna­če­nie kon­zo­ly/Pa­ra­me­ter

PlayS­ta­tion 4

Pro­ce­sor

AMD Ja­guar, 8-jad­ro

RAM

8 GB DDR5

Pev­ný disk

500 GB

Op­tic­ká me­cha­ni­ka

Blu-ray

Uk­la­da­nie v clou­de

Áno

USB

USB 3.0

Ko­nek­ti­vi­ta

Et­her­net, IEEE 802.11 b/g/n

Blue­tooth

Blue­tooth 2.1 (EDR)

A/V

HDMI (pod­po­ra 4K), op­tic­ké audio

Služ­ba

PlayS­ta­tion Network

Pla­te­ný mul­tip­layer

Áno

Spät­ná kom­pa­ti­bi­li­ta

Nie

Pod­po­ra dru­hej ob­ra­zov­ky

PS Vi­ta

Ob­me­dzenie pre­da­ja pou­ži­tých hier

Nie

Nut­né inter­ne­to­vé pri­po­je­nie

Nie

Re­gio­nál­ne ob­me­dzenie

Nie

Ov­lá­da­nie hla­som

Áno

Ka­me­ra

PlayS­ta­tion Ca­me­ra (prís­lu­šen­stvo)

Watch Dogs

Watch Dogs kom­bi­nu­je pr­vky sé­rie Grand Theft Auto s vlas­tnos­ťa­mi en­gi­nu, kto­rý po­há­ňa As­sas­sin´s Creed. Sa­moz­rej­me, vša­de pre­zen­to­va­né hac­ko­va­nie ne­mô­že chý­bať. Tá­to čin­nosť je však príl­iš zjed­no­du­še­ná a vo väč­ši­ne prí­pa­dov fun­gu­je iba ako koz­me­tic­ký ele­ment. Hac­ko­va­nie sa to­tiž ob­me­dzu­je na špe­ciál­ny te­le­fón s nie­koľ­ký­mi fun­kcia­mi.

Naj­čas­tej­šie bu­de­te iden­ti­fi­ko­vať ľu­dí vo svo­jom oko­lí, prak­tic­kej­ším vy­uži­tím bu­de rie­še­nie jed­no­du­chých há­da­niek. Hac­ko­va­nie vo svo­jej zá­klad­nej pod­sta­te spo­čí­va v pre­pí­na­ní sa me­dzi ka­me­ra­mi a hľa­da­ní pre­pí­na­čov. Pr­výk­rát za­ba­ví, nes­kôr skĺzne do ru­ti­ny.

Watch-Dogs.jpg

Watch Dogs bol vždy pre­zen­to­va­ný ako ti­tul s ot­vo­re­ným sve­tom. Aj na­priek to­mu sme oča­ká­va­li, že sa bu­de hra­teľ­nos­ťou vý­raz­nej­šie od­li­šo­vať od os­tat­ných hier toh­to ty­pu. Her­ná náplň vás nep­rek­va­pí. Jaz­de­nie v aute a pl­ne­nie prí­be­ho­vých mi­sií dopĺňa­jú ved­ľaj­šie úlo­hy a zís­ka­va­nie ve­ží, kto­ré blo­ku­jú ko­mu­ni­ká­ciu. Pa­mä­tá­te si roz­hľad­ne v As­sas­sin´s Creed? Ve­že vo Watch Dogs fun­gu­jú na rov­na­kom prin­cí­pe.

Aku­rát na ne ne­bu­de­te špl­hať, pre­to­že Aiden Pear­ce je fy­zic­ky nes­chop­ný hr­di­na a ne­do­ká­že ská­kať. Ve­že bu­de­te zís­ka­vať po­mo­cou hac­ko­va­nia. Ab­sen­cia ská­ka­nia je v ro­ku 2014 dosť ru­ši­vá a v kom­bi­ná­cii s os­tat­ný­mi ne­dos­tat­ka­mi ka­zí cel­ko­vý do­jem z hra­nia. Pred­sa len, Watch Dogs je „hra ďal­šej ge­ne­rá­cie", ale v niek­to­rých vlas­tnos­tiach sa vra­cia o 2 ge­ne­rá­cie do mi­nu­los­ti.

Ho­ci sa väč­ši­na re­cen­zie ne­sie v ne­ga­tív­nom du­chu, Watch Dogs nie je zlá hra. Vo svo­jej pod­sta­te ide o zá­bav­ný a dob­rý ti­tul, kto­rý vás za­ba­ví, ak ste fa­nú­ši­kov ak­čných hier s ot­vo­re­ným sve­tom. Umie­ra však na krá­su a na preh­na­né oča­ká­va­nia, kto­ré vy­ge­ne­ro­va­la ma­sív­na rek­lam­ná kam­paň. O Watch Dogs sa ho­vo­ri­lo tak­mer vždy iba v su­perla­tí­voch. Av­šak pri hra­ní si uve­do­mí­te, že ne­po­nú­ka nič nao­zaj špe­ciál­ne. Aj kľú­čo­vé vlas­tnos­ti hry sú iba pek­ným ma­ke-upom.

Z hľa­dis­ka PC ver­zie sa však ne­vyh­ne­me ďal­ším ne­ga­tí­vam. Op­ti­ma­li­zá­cia je ne­do­ko­na­lá a ma­ji­te­lia dvoch gra­fic­kých ka­riet, za­po­je­ných v SLI re­ži­me, bu­dú nes­po­koj­ní s tým, ako beží hra na ich sys­té­me. Vý­vo­já­ri sľú­bi­li patch, kto­rý ten­to ne­dos­ta­tok op­ra­ví. Watch Dogs je vo vý­sled­ku schi­zof­re­nic­ká hra. Sta­via na dob­rých a at­rak­tív­nych zá­kla­doch, av­šak ne­do­ťa­hu­je ich do do­ko­na­los­ti.

Hod­no­te­nie

7/10

Ce­na:

411,20 eur s DPH (342,67 eur bez DPH)

Pre­daj:

vizitka_hej.sk.jpg


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter