CrossOver 13.2: Jednoduchá prevádzka aplikácií pre Windows pod Linuxom

Pos­led­ná ver­zia rie­še­nia Cros­sO­ver od spo­loč­nos­ti Co­deWeavers pri­ná­ša množ­stvo zlep­še­ní, vďa­ka kto­rým je in­šta­lá­cia ap­li­ká­cií pre Win­dows pod Li­nuxom nao­zaj veľ­mi jed­no­du­chá.

Aj sku­toč­ne skal­ní pou­ží­va­te­lia Li­nuxu ob­čas na­ra­zia na si­tuáciu, keď sku­toč­ne pot­re­bu­jú spus­tiť ne­ja­kú ap­li­ká­ciu pre Win­dows. Rie­še­ní sa po­nú­ka viac, ale za skúš­ku ur­či­te sto­jí Cros­sO­ver 13.2, s kto­rým je in­šta­lá­cia a pre­vádz­ka ap­li­ká­cií pre Win­dows pod Li­nuxom hrač­ka.

Cros­sO­ver ver­sus Wine

Rie­še­nie Cros­sO­ver je ur­če­né na spúš­ťa­nie ap­li­ká­cií pre Win­dows pod Li­nuxom aj na po­čí­ta­čoch Mac. Prav­da je, že pod ním nes­pus­tí­te úpl­ne všet­ky win­dowso­vé sú­bo­ry ap­li­ká­cie, ale väč­ši­nu tých dô­le­ži­tých už áno. Prog­ram je za­lo­že­ný na open sour­ce pro­jek­te Wine, čo je im­ple­men­tá­cia API Win­dows pre ope­rač­né sys­té­my Li­nux a Unix. Pre kaž­dú ap­li­ká­ciu vy­tvo­rí Cros­sO­ver, res­pek­tí­ve Wine, ma­lý vir­tuál­ny kon­taj­ner, v kto­rom po­tom ap­li­ká­cia pre Win­dows beží od­de­le­ne od zvyš­ku sys­té­mu.

Pre­čo pou­žiť rad­šej Cros­sO­ver, a nie pria­mo Wine? Cros­sO­ver má vý­raz­ne jed­no­duch­šie pou­ži­tie, auto­ma­ti­zu­je in­šta­lá­ciu ap­li­ká­cií pre Win­dows do maximál­nej mož­nej mie­ry a na­vy­še dis­po­nu­je aj kva­lit­nou tech­nic­kou pod­po­rou. Nao­pak, Wine mož­no od­po­rú­čať pou­ží­va­te­ľom, kto­rí nao­zaj ve­dia, čo ro­bia a čo chcú do­siah­nuť. Na dru­hej stra­ne Wine je k dis­po­zí­cii za­dar­mo, Cros­sO­ver je pla­te­ný sof­tvér.

Jed­no­du­chosť na pr­vom mies­te

Spo­loč­nosť Co­deWeavers o ak­tuál­nej ver­zii Cros­sO­ver 13.2 ho­vo­rí: Vo ver­zii 13.2.0 sme zá­sad­ným spô­so­bom zme­ni­li svo­ju fi­lo­zo­fiu oh­ľa­dom in­šta­lá­cie ap­li­ká­cií. Pô­vod­ne sme sa sna­ži­li Cros­sO­ver op­ti­ma­li­zo­vať tak, aby mal čo naj­men­šie ná­ro­ky na sys­té­mo­vé zdro­je a aby pra­co­val len s ne­vyh­nut­ne pot­reb­ný­mi ba­lík­mi, kto­ré pot­re­bo­val na svoj beh. No v praxi to zna­me­na­lo, že pou­ží­va­te­lia mu­se­li po­tom ruč­ne doin­šta­lo­vá­vať ďal­šie ba­líč­ky na to, aby moh­li ur­či­tú ap­li­ká­ciu pre Win­dows pod Li­nuxom spus­tiť. Nao­pak, ver­zia 13.2 je za­lo­že­ná na naj­čas­tej­šie vy­uží­va­ných ba­líč­koch, kto­ré ap­li­ká­cie pre Win­dows pot­re­bu­jú, a pou­ží­va­te­lia sa už ne­mu­sia o nič iné sta­rať."

Slo­vá tvor­cov nie sú len vy­sta­to­va­ním, ale aj v praxi sme ove­ri­li, že in­šta­lá­cia ap­li­ká­cií pre­bie­ha nao­zaj rých­lo a ľah­ko. Zvlád­ne ju nao­zaj kaž­dý. K zlep­še­niam doš­lo aj v ob­las­ti sta­bi­li­ty, bol zlep­še­ný vý­kon gra­fi­ky a bol od­strá­ne­ný nap­rík­lad prob­lém s Ado­be Ac­ro­ba­tom pri pou­ží­va­teľ­ských me­nách, kto­ré vy­uží­va­li zna­ky, kto­ré nie sú sú­čas­ťou štan­dar­dnej la­tin­ky.

Ako sme už spo­me­nu­li v úvo­de, sa­moz­rej­me, exis­tu­je len ur­či­té množ­stvo ap­li­ká­cií, kto­ré mož­no cez Cros­sO­ver spus­tiť, a zoz­nam tých ove­re­ných, kto­ré fun­gu­jú bez prob­lé­mov, náj­de­te tu - http://www.co­deweavers.com/com­pa­ti­bi­li­ty/.

Čo sa tý­ka pre­vádz­ky Cros­sO­ver pod Mac OS, tu ho mož­no vy­užiť ako vhod­nú al­ter­na­tí­vu k Pa­rallels Des­ktop ale­bo k Vir­tual­Box od Orac­le, kto­ré umož­nia vy­tvo­riť ce­lý vir­tuál­ny stroj s Win­dows. Ne­vý­hod­né však je, že v ta­kom prí­pa­de pot­re­bu­je­te mať li­cen­ciu na Win­dows, s Cros­sO­ver ju ne­pot­re­bu­je­te.

Zdroj: ICT ma­na­žer


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter