V ktorých krajinách je Windows Phone najrozšírenejší?

V mno­hých čas­tiach sve­ta tr­ho­vý po­diel mo­bil­né­ho OS od Mic­ro­sof­tu neus­tá­le ras­tie. V niek­to­rých kra­ji­nách sa do­kon­ca tr­ho­vý po­diel za­ria­de­ní s Win­dows Pho­ne te­ší dvoj­ci­fer­ným per­cen­tuál­nym hod­no­tám. No v po­rov­na­ní s glo­bál­nou roz­ší­re­nos­ťou sys­té­mu je to stá­le má­lo, pre­to­že ce­los­ve­to­vý tr­ho­vý po­diel OS Win­dows Pho­ne je len prib­liž­ne oko­lo 3-4 %. Za­to naj­väč­ší kon­ku­rent An­droid do­mi­nu­je tr­hu s viac ako 80 %.

Na­priek to­mu, že Win­dows Pho­ne za­tiaľ ne­mô­že svo­jím tr­ho­vým po­die­lom kon­ku­ro­vať An­droi­du ani iOS, náj­du sa kra­ji­ny, kde má ten­to OS po­mer­ne sluš­né per­cen­tuál­ne za­stú­pe­nie na tr­hu. Kto­ré kra­ji­ny to však sú?

Na tú­to otáz­ku vám naj­lep­šie od­po­vie pries­kum Ad­Dup­lexu, kto­rý štu­do­val dá­ta z 11 ap­li­ká­cií a hier po ce­lom sve­te. Tie­to ap­li­ká­cie bo­li vy­bra­né tak, aby sku­toč­ne rep­re­zen­to­va­li glo­bál­ne roz­ší­re­nie mo­bil­nej plat­for­my od Mic­ro­sof­tu.

Windows-Phone-rozšírenie-júl.jpg

Šta­tis­ti­ky uka­zu­jú, že USA sú naj­väč­šou ry­bou v ma­lom "ryb­ní­ku" Win­dows Pho­ne s 11 % pou­ží­va­te­ľov. Ďal­šia v ra­de bo­la In­dia so 7,5 %, nas­le­du­je Bra­zí­lia so 6,9 % a Ta­lian­sko a Rus­ko uzat­vá­ra TOP5, kaž­dá so 4,3 %. Za­ují­ma­vé je, že v naj­ľud­na­tej­šej kra­ji­ne sve­ta Čí­ne je za­stú­pe­nie Win­dows Pho­nu na tr­hu len 3,7 %. Ta­ký is­tý po­diel má Win­dows Pho­ne i v Mexiku a vo Veľ­kej Bri­tá­nii.

Ad­Dup­lex k roz­ší­re­nos­ti mo­bil­nej plat­for­my však do­dá­va, že ne­mu­sí ísť o úpl­ne pres­né čís­la. Exis­tu­je to­tiž nie­koľ­ko fak­to­rov, ako nap­rík­lad rek­lam­né stra­té­gie na zá­kla­de kra­ji­ny, v kto­rej sa zob­ra­zu­jú, kto­ré mô­žu mať vplyv na správ­nosť uvá­dza­ných úda­jov. Dô­le­ži­tej­šie však je, že ke­by chy­ba ma­la byť pri­veľ­ká, spo­loč­nosť by nez­ve­rej­ňo­va­la tie­to vý­sled­ky.

Zdroj: Svet IT


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter