Prvý prenosný LCD projektor s rozlíšením WUXGA

Spo­loč­nosť Pa­na­so­nic uve­die na trh ako pr­vá na sve­te pre­nos­ný LCD pro­jek­tor s roz­lí­še­ním WUXGA (1920 × 1200) a vy­so­kým ja­som.

Rad PT-VZ570 pred­sta­vu­je šesť mo­de­lov, po­nú­ka­jú­cich kom­bi­ná­ciu kva­li­ty ob­ra­zu, níz­kych pre­vádz­ko­vých nák­la­dov, flexibil­nej in­šta­lá­cie a kom­pa­ti­bi­li­ty s os­tat­ný­mi za­ria­de­nia­mi. Pro­jek­to­ry za­ru­ču­jú 7000 ho­dín bez­údr­žbo­vej pre­vádz­ky v re­ži­me eko, čo fir­mám a vzde­lá­va­cím in­šti­tú­ciám vý­raz­ne zní­ži pre­vádz­ko­vé nák­la­dy.

Všet­kých šesť mo­de­lov je pre­nos­ných ale­bo ich mož­no in­šta­lo­vať na strop, pri­čom fun­kcia ver­ti­kál­ne­ho po­su­nu ob­jek­tí­vu a nas­ta­ve­nie pre­mie­ta­né­ho ob­ra­zu uľah­ču­jú nas­ta­ve­nie ob­ra­zu pri pre­mie­ta­ní na rov­né ale­bo za­kri­ve­né plo­chy ale­bo pre­mie­ta­nie v uh­le. 

14425430348_d0b4d9d57f_z.jpg

Pro­jek­to­ry ver­zie N pod­po­ru­jú­ce bez­drô­to­vý pre­nos v se­be skrý­va­jú tech­no­ló­giu Mi­ra­cast no­vej ge­ne­rá­cie, za­tiaľ čo ap­li­ká­cia Pa­na­so­nic pre iOS/An­droid a sof­tvér Wire­less Ma­na­ger ME 6.2 pre po­čí­ta­če Win­dows/Mac umož­ňu­jú bez­drô­to­vý pre­nos od rôz­nych pou­ží­va­te­ľov v troch jed­no­du­chých kro­koch.

14608809741_f629f92551_z.jpg

Bez­drô­to­vé mo­de­ly sa mô­žu poch­vá­liť aj fun­kciou DI­GI­TAL LINK, kto­rá pou­ží­va­te­ľom umož­ňu­je pre­ná­šať ne­kom­pri­mo­va­né vi­dea v pl­nom HD roz­lí­še­ní, audio a ov­lá­da­cie prí­ka­zy cez je­di­ný ká­bel LAN (do dĺžky 100 m), čo zni­žu­je nák­la­dy a od­stra­ňu­je nut­nosť zlo­ži­tej in­šta­lá­cie. Tie­to ot­vo­re­né fun­kcie, kto­rý­mi sú vy­ba­ve­né vy­bra­né pro­fe­sio­nál­ne dis­ple­je a pro­jek­to­ry, zjed­no­du­šu­jú a uľah­ču­jú sie­ťo­vú in­teg­rá­ciu audia a vi­dea.

Zdroj: Panasonic


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter