Tabitop premení váš iPad na zariadenie so systémom Windows. Ako myš použijete iPhone.

Ta­bi­Mou­se je za­ují­ma­vá ap­li­ká­cia, kto­rá pre­me­ní iP­ho­ne na touch­pad. Po­mo­cou te­le­fó­nu je tak mož­né roz­ší­riť ov­lá­da­nie iPa­du aj o kur­zor my­ši. Tú­to fun­kciu však vy­uži­je­te iba v prí­pa­de, že sa roz­hod­ne­te na iPa­de pou­ží­vať ope­rač­ný sys­tém Win­dows.

Služ­ba Ta­bi­top pos­ky­tu­je prís­tup k ope­rač­né­mu sys­té­mu od Mic­ro­sof­tu pros­tred­níc­tvom clou­du. Pot­re­bo­vať bu­de­te iba bez­plat­nú mo­bil­nú ap­li­ká­ciu. Aby bo­lo pou­ží­va­nie sys­té­mu po­hodl­nej­šie, spo­loč­nosť uvied­la na trh ďal­šiu bez­plat­nú ap­li­ká­ciu, Ta­bi­Mou­se, kto­rá pre­me­ní iP­ho­ne na pl­no­hod­not­ný touch­pad.

tabitop_1.png

Pou­ží­va­te­lia mô­žu pra­co­vať so sys­té­mom Win­dows 7 ale­bo 8. Služ­ba je spop­lat­ne­ná me­sač­ným pau­šá­lom, kto­rý za­čí­na na hra­ni­ci 4 do­lá­re. V ta­kom­to prí­pa­de však mô­že­te vy­uží­vať ope­rač­ný sys­tém Win­dows 7 po do­bu 20 ho­dín me­sač­ne a k dis­po­zí­cii dos­ta­ne­te aj 10 GB voľ­né­ho pries­to­ru.

Zdroj: giz­mag.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter