Chcete predať telefón s Androidom? Aj po tvrdom resete na ňom zostavajú vaše fotky či emaily.

Ob­no­ve­nie to­vá­ren­ských nas­ta­ve­ní je jed­no­du­chý a rých­ly spô­sob, ako dos­tať za­ria­de­nie do (na­vo­nok) pô­vod­né­ho sta­vu. Av­šak aj po vy­ko­na­ní tej­to ak­cie mô­žu os­tať v te­le­fó­ne ale­bo tab­le­te po­zos­tat­ky va­šich dát.

Upo­zor­ni­la na to bez­peč­nos­tná spo­loč­nosť Avast. Tá v rám­ci tes­to­va­nia kú­pi­la z auk­čnej strán­ky eBay 20 pou­ži­tých te­le­fó­nov so sys­té­mom An­droid. Tie­to za­ria­de­nia pod­ro­bi­la ana­lý­ze a z te­le­fó­nov zís­ka­la cel­ko­vo viac ako 20 ti­síc fo­tog­ra­fií, 750 emai­lov a SMS správ, 250 kon­tak­tov a iden­ti­ty pred­chá­dza­jú­cich ma­ji­te­ľov.

Prob­lém pod­ľa Avas­tu spo­čí­va v tom, že ob­no­ve­nie to­vá­ren­ských nas­ta­ve­ní fun­gu­je iba na „ap­li­kač­nej vrstve". Ho­ci sa te­le­fón na­vo­nok vrá­ti do pô­vod­né­ho nas­ta­ve­nia, dá­ta sa zma­žú tzv. rých­lym for­má­to­va­ním.

Rov­na­ký prí­pad by nas­tal, ak by ste pre­da­li pev­ný disk, kto­rý pred­tým zma­že­te ale­bo na­for­má­tu­je­te po­mo­cou rých­le­ho for­má­to­va­nia. Ho­ci dá­ta v pre­hlia­da­či ne­vi­dí­te, po­mo­cou voľ­ne dos­tup­ných nás­tro­jov ich mô­že­te opä­tov­ne zís­kať.

V prí­pa­de pev­né­ho dis­ku sa pre­to od­po­rú­ča vy­ko­nať kom­plet­né for­má­to­va­nie, kto­ré mô­že tr­vať aj nie­koľ­ko ho­dín.

Factory_reset_android_1.JPG

Zdroj: cnet.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter