Náramok KizON od LG umožní sledovať deti na diaľku

Spo­loč­nosť LG po svo­jich smart ho­din­kách G Watch so sys­té­mom An­droid Wear pred­sta­vi­la ďal­šie za­ria­de­nie z ob­las­ti no­si­teľ­nej elek­tro­ni­ky. Ide o ná­ra­mok Ki­zON, ur­če­ný pre­dov­šet­kým de­ťom. Vďa­ka za­bu­do­va­né­mu GPS a pri­po­je­niu k inter­ne­tu cez Wi-Fi mô­že ná­ra­mok pos­ky­to­vať ro­di­čom v reál­nom ča­se in­for­má­cie o po­hy­be ich de­tí.

Ki­zON je vy­ba­ve­ný tla­čid­lom One Step Di­rect Call, kto­ré umož­ní ro­di­čom ľah­ko sa skon­tak­to­vať so svo­ji­mi deť­mi. Ak di­eťa ne­za­rea­gu­je na vo­la­nie z pred­nas­ta­ve­né­ho te­le­fón­ne­ho čís­la do 10 se­kúnd, Ki­zON sa auto­ma­tic­ky pri­po­jí k ho­vo­ru, tak­že ro­dič mô­že po­čú­vať cez vsta­va­ný mik­ro­fón.

Ďal­šia uži­toč­ná fun­kcia je Lo­ca­tion Re­min­der umož­ňu­jú­ca ro­di­čom nas­ta­viť prís­troj tak, aby pos­ky­to­val lo­ka­li­zač­né in­for­má­cie o de­ťoch v kon­krét­nom ča­se v prie­be­hu dňa.

kizon.jpg

Ná­ra­mok má pa­mäť s ka­pa­ci­tou 64 MB RAM a 125 MB ROM, roz­me­ry 34,7 × 55,2 × 13,9 mm a ob­sa­hu­je 400 mAh ba­té­riu, kto­rá po úpl­nom na­bi­tí vy­dr­ží na 36 ho­dín pou­ží­va­nia. Ro­di­čia dos­ta­nú upo­zor­ne­nie pros­tred­níc­tvom svo­jich smar­tfó­nov, keď ka­pa­ci­ta ba­té­rie kles­ne pod 25 %.

Na upú­ta­nie po­zor­nos­ti de­tí bu­de ná­ra­mok zdo­be­ný po­pu­lár­ny­mi kres­le­ný­mi pos­ta­vič­ka­mi a do­dá­vať sa bu­de v troch far­bách - mod­rej, ru­žo­vej a ze­le­nej.

Ki­zON sa naj­prv dos­ta­ne na trh v Juž­nej Kó­rei a v prie­be­hu tre­tie­ho štvrťro­ka sa ob­ja­ví aj v Se­ver­nej Ame­ri­ke a Euró­pe. Ce­na za­tiaľ ne­bo­la zve­rej­ne­ná.

Zdroj: the­nextweb.com
lgnewsroom.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter