Nemecké mediálne spoločnosti zažalovali tvorcu Adblock Plus

Niek­to­ré ne­mec­ké me­diál­ne spo­loč­nos­ti po­da­li ža­lo­bu pro­ti spo­loč­nos­ti Eyeo GmbH, kto­rá sto­jí za roz­ší­re­ním Ad­block Plus blo­ku­jú­cim rek­la­mu.

Pod­ľa me­diál­nych spo­loč­nos­tí ob­chod­ný mo­del Ad­block Plus na­rú­ša hos­po­dár­sku sú­ťaž a je v roz­po­re so zá­ko­nom. Štan­dar­dne to­tiž Ad­block Plus blo­ku­je všet­ky rek­la­my. Me­diál­ne spo­loč­nos­ti však upo­zor­ňu­jú na fun­kčnosť Ac­cep­tab­le Ads, kto­rá is­té ty­py rek­la­my pre­púš­ťa. Ide naj­mä o ne­ru­ši­vú rek­la­mu a in­ze­rá­ty fi­riem, kto­ré sa za­re­gis­tro­va­li na tzv. whi­te­lis­te. No za to, aby sa dos­ta­li na whi­te­list, mu­sia fir­my za­pla­tiť spo­loč­nos­ti Eyeo.

Ža­lo­bu po­da­li Pro­Sie­ben­Sat.1, RTL Group a Axel Sprin­ger, no aj ďal­šie spo­loč­nos­ti zva­žu­jú, že sa k nej pri­da­jú. Ne­mec­ké me­diál­ne spo­loč­nos­ti sa už dl­hší čas sťa­žu­jú, že ich Ad­block Plus blo­ko­va­ním rek­la­my obe­rá o príj­my. Pres­né dô­vo­dy, o kto­ré sa opie­ra ich ak­tuál­na ža­lo­ba, však nez­ve­rej­ni­li.

Zdroj: ho­ri­zont.net
tech­n4all.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter