Windows 9 prinesie nový spôsob aktivácie, zameraný na boj proti pirátom

Rus­ký WZor je čas­tý zdroj unik­nu­tých in­for­má­cií o Win­dows. Je­ho no­vý prís­pe­vok na rus­kom dis­kus­nom fó­re RU-Board opäť pri­ná­ša za­ují­ma­vé tvr­de­nia tý­ka­jú­ce sa sys­té­mu Win­dows 8.1 a je­ho nás­tup­cu. Pod­ľa ne­ho bu­de Win­dows 8.1 Up­da­te 2 pos­led­nou veľ­kou ak­tua­li­zá­ciou vy­da­nou pre dlaž­di­co­vý ope­rač­ný sys­tém. Pri­ne­sie zo­pár op­ráv, ale nep­ri­dá ni­ja­ké no­vé fun­kcie.

Ďalej sa v prís­pev­ku ho­vo­rí, že Win­dows 9 má byť oh­lá­se­ný na je­seň. WZor tvr­dí, že Mic­ro­soft mi­nie na rek­lam­nú kam­paň no­vé­ho OS as­tro­no­mic­ké su­my a sús­tre­dí sa naj­mä na za­čle­ne­nie no­vé­ho tla­čid­la a po­nu­ky Štart. No vzhľa­dom na prob­lé­my s pi­rát­mi, kto­rým Mic­ro­soft če­lí v Čí­ne, chce red­mon­dská spo­loč­nosť zme­niť spô­sob ak­ti­vá­cie ope­rač­né­ho sys­té­mu.

Ak­ti­vá­cia by sa ma­la us­ku­toč­ňo­vať cez Win­dows Sto­re a bu­de spo­je­ná s pou­ží­va­teľ­ským úč­tom a s kon­krét­nym po­čí­ta­čom. Ak­ti­vač­ný kľúč sa už ne­bu­de za­dá­vať. Ak pou­ží­va­teľ zme­ní svoj po­čí­tač ale­bo bu­de chcieť sys­tém rein­šta­lo­vať ale­bo ob­no­viť (ne­tý­ka sa to OEM PC), bu­de mu­sieť vy­ko­nať deak­ti­vá­ciu sta­rej in­šta­lá­cie sys­té­mu a po­tom si stiah­nuť in­šta­lač­né sú­bo­ry zo server­ov Mic­ro­sof­tu, kto­ré bu­dú ob­sa­ho­vať in­for­má­ciu o re­gis­tro­va­nom har­dvé­ri a pou­ží­va­te­ľo­vi.

Po no­vom te­da už ne­bu­dú k dis­po­zí­cii kla­sic­ké in­šta­lač­né mé­diá s kom­plet­ným sys­té­mom. Ak pou­ží­va­teľ ne­deak­ti­vu­je sta­rý sys­tém a bu­de mať s jed­nou li­cen­ciou ak­ti­vo­va­ný ope­rač­ný sys­tém na 2-3 po­čí­ta­čoch, po troch dňoch mu bu­de ak­ti­vá­cia zru­še­ná a bu­de vy­zva­ný na do­kú­pe­nie chý­ba­jú­cich li­cen­cií.

Zdroj: be­ta­news.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter