Inbox je emailová open source platforma ďalšej generácie a alternatíva voči protokolom IMAP a SMTP

Email ako ta­ký je za­sta­ra­ná tech­no­ló­gia, kto­rá sa za pos­led­nú do­bu vý­raz­nej­šie ne­me­ni­la. To chce zme­niť no­vý open sour­ce pro­jekt In­box, kto­rý má po­núk­nuť al­ter­na­tí­vu ku kla­sic­kým pro­to­ko­lom IMAP a SMTP.

In­box je ak­tuál­ne dos­tup­ný iba vý­vo­já­rom, kto­rý mô­žu plat­for­mu in­teg­ro­vať do svo­jich slu­žieb. Nej­de te­da o ap­li­ká­ciu ale­bo služ­bu, kto­rú by už te­raz moh­li vy­uží­vať pou­ží­va­te­lia. Zá­kla­dom In­boxu je tzv. In­box Sync En­gi­ne, kto­rý obo­ha­tí po­pu­lár­ne emai­lo­vé služ­by ako Gmail, Yahoo a Out­look o mo­der­nú API nad­stav­bu.

En­gi­ne je dis­tri­buo­va­ný ako open sour­ce, av­šak vý­vo­já­ri plá­nu­jú pos­ky­to­vať In­box aj vo for­me sof­tvé­ru ako služ­by (SaaS). Vý­vo­jár­sky tím tvo­ria ab­sol­ven­ti MIT a za­kla­da­te­ľom spo­loč­nos­ti je Mi­chael Gri­nich, kto­rý v mi­nu­los­ti pra­co­val ako in­ži­nier v spo­loč­nos­ti Drop­box a navr­ho­val ter­mos­tat Nest.

Zdroj: the­nextweb.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter